розпізнавання

Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

На основі неізоморфного перетворення області зображення, який містить елементи графічних захисних елементів, запропоновано метод їх ідентифікації для випадку існування фонового зображення. Сама процедура ідентифікації захисних елементів здійснюється на основі спектральної метрики. Спектральну метрику отримують із власних підпросторів квадратних матриць-операторів, які будуються над отриманими у результаті дії деяких адитивних операторів.

Formation of the Ukrainian National Brand in International Activities

The article delves into the influence of Ukraine's national brand on the formation of the image of domestic enterprises in the international arena. Factors that determine this influence are examined, including the country's reputation, perceptions of the quality of its products and services, as well as the level of trust in Ukrainian brands.

Information modeling of the processes of sensory perception of information and user identification

The article proposes a systematic approach to the analysis of psychological perception of information at the level of human intuitive perception. The most successful, according to the authors, methods and approaches of building information models of sensory perception of information are given. Such a systematic approach “from simple to complex and from it to generalization” made it possible to determine the features of each of the considered methods, to determine their advantages and disadvantages, and to indicate the directions of appropriate use.

Методи спектрального косинусного перетворення Фур'є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів

Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико- числових базисів.

Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення системи розпізнавання технологічних станів об’єктів