триазин

Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину

Здійснено оптимізацію методики синтезу та одержанонові гетероциклічніпохідні на основі гідразо-біс-1,3,5-триазину ізфосфо- та амінокислотними фрагментами шляхом нуклеофільного заміщення. Встановлено оптимальні умови перебігу реакційта досліджено вплив реакційного середовища на отримання високих виходів продуктів.Підтверджено будову одержаних нових гетероциклічних системта наведено їх характеристики використовуючи елементний аналіз, ІЧ- та ПМР-спектроскопію.

Синтез та хімічні перетворення сульфанілгідразинів на основі 1,3,5-триазину

Проведено нуклеофільне заміщення атомів хлору у 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазині
азотовмісними похідними та вивчено шляхи одержання моно-, ди- та тризаміщених по-
хідних. Встановлено оптимальні умови проведення синтезів для отримання високих виходів
продуктів і підтверджено їх будову елементним аналізом, ІЧ- та ПМР-спектроскопією.
Здійснено модифікацію синтезованих сполук введенням арилсульфонатних фрагментів. Nucleophilic substitution of chlorine atoms in 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine by nitrogencontaining