On the formation of schientific terminology in the sphere of tax law of Ukraine

Автори: 
Oksana Bayik

In the article the stages of formation and development of scientific terminology in the sphere of tax law of Ukraine was emphasized on the basis of analysis of existing scientific views. It is proved that the formation of national tax law terminology is inextricably related to the historical development of our country. Besides, the characteristic of each of the stages of formation of the terminology of the tax law in Ukraine was given.

 1. Фінансова енциклопедія / [О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін.]; за ред. О. П. Орлюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 471 с.
 2. Нонко А. В. Податки в Україні та державах-членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Артур Вікторович Нонко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 16 с.
 3. Замасло О. Т. Податкова система: навч. посібник / О. Т. Замасло, І. І. Приймак, О. В. Грін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 378 с.
 4. Цимбал П. В. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика: Монографія. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2007. – 320 с.
 5. Пришва Н. Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.
 6. Тофтул М. Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 368 с.
 7. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Т. 4 / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 388 с.
 8. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова; Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Харків; Фоліо, 2005. – 767 с.
 9. Словник української мови. Том десятий. Т-Ф. – К.: Вид-во “Наукова думка”, 1979. – 658 с.
 10. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 144 с.
 11. Баїк О. І. Деякі питання термінології в податковому праві України // “Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті”: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 16–17 травня 2014 р.). – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2014. – Ч. ІІ. – С. 62–64.
 12. Ярошенко Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні: навч. посібн. / Ф. О. Ярошенко, В. Л. Павленко. – Ірпінь, 2002. – 240 с.
 13. Історія оподаткування / [Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник]. – Ірпінь: Нац. акад.. ДПС України, 2004. – 242 с.
 14. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система. Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.
 15. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т.1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.
 16. Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори
 17. Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.
 18. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. І. Огієнка. – К.: Українське біблійне товариство, 2009. – 1151 с.
 19. Дунаєв Д. Що таке десятина? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cerkva.in.ua/dogma/355-prodesiatynu.html
 20. Rakowiecki J. B Prawda Ruska czyli prawa Wielkiego Xięcia Jarosława Władymirowicza tudzież traktaty Olga y Igora WW. XX. Kiioskich z cesarzami greckimi y Mścisława Dawidowicza X. Smoleńskiego z Rygą zawarte, których texta, obok z polskiém tłomaczeniem poprzedza rys historyczny zwyczaiów, obyczaiów, religiy, praw y języka dawnych słowiańskich y słowiańsko-ruskich narodow /przez J.B. Pakowieckiego. – Warszawie : W drukarni XX. Piiarów, 1820–1822. – 2 т.
 21. Руська правда: тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / склав та підгот. до друку С. Юшков ; Українська академія наук, Інститут історії матеріальної культури. – Київ: Вид-во Української академії наук, 1935. – 191 с.
 22. Гурбик А. О. Реформування системи оподаткування українських волостей Великого Князівства Литовського // Історія торгівлі, податків та мита: матеріали сьомої міжнародної конференції (Дніпропетровськ, 24–25 жовтня 2013 року). – К., 2013. – С. 17–20.
 23. Гуржій О. І., Орлик В. М. Оподаткування населення України (ХVІІ – середина ХІХ ст.). – Черкаси: Ант, 2011. – 196 с.
 24. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори. – К.: МАУП, 2006. – 736 с.
 25. Олійник М. П. Практика стягнення продподатку на Поділлі в 1921–1923 рр. // Історія торгівлі, податків та мита: матеріали сьомої міжнародної конференції (Дніпропетровськ, 24–25 жовтня 2013 року). – К., 2013. – С. 59–60.
 26. Гай-Нижник П. Податки в УСРР у період НЕПу (1921–1930 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита: п’ята міжнародна наукова школа-семінар (Дніпропетровськ, 27–28 жовтня 2011 року). – К., 2011. – С. 80–84.
 27. Сокіл А. О. Податковий апарат УСРР в період НЕПУ (1921-1928 рр.): автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. О. Сокіл; Нац. ун-т внутр.. справ. – Х., 2003. – 20 с.
 28. Цимбал Т. Я. Правове регулювання податкової системи України: дис... канд. наук: 12.00.07 / Т. Я. Цимбал; Нац. ун-т державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 221 арк.
 29. Кучерявенко М. П. Курс податкового права: У 6 т. Т.1: Генезис податкового регулювання: У 2 ч. Ч. 2. – Х.: Легас, 2002. – 791 с.
 30. О налогах с предприятий, объединений и организаций: Закон Союза Совестких Социалистических Республик от 14 июня 1990 № 1560-I // Відомості З’їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР від 04.07.1990 р. – 1990. – № 27. – Стор. 522.
 31. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII // Відом. Верх. Ради України від 24.09.1991. – 1991. – № 39. – Ст. 510.
 32. Про заходи щодо реформування податкової політики: Указ Президента України від 31.07.1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 146. – С. 10.
 33. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112.
 34. Коноваленко В. Роялти в Налоговом кодексе Украины: Нет термина коварнее на свете. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 104 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 9 – 15