About the system principles of tax law Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 12–19

Authors: 

Oksana Bayik

This article by analyzing the principles of law. Considered scientific approaches to understanding the principles of tax law. The author proposed classification principles of tax law. Determining their concepts and importance to national tax law.

1. Muzyka-Stefanchuk O. A., Polyanychko A. O. Pryntsypy podatkovoho prava Ukrayiny: problemy vyznachennya ta realizatsiyi [The principles of tax law in Ukraine problems of definition and implementation]. Kam.-Pod., TOV «Drukarnya «Ruta» Publ., 2015, 212 p. 2. Babin I. I., D'omin O. V. Pryntsypy podatkovoho prava v umovakh kodyfikatsiyi: vid deklaruvannya do praktychnoho vykorystannya [The principles of tax law in the codification from declaration to practical use]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 2011, Vol. 604, pp. 74–80. 3. Kun'ch Z. Y. Universal'nyy slovnyk ukrayins'koyi movy [Universal Dictionary of the Ukrainian language]. Ternopil, Navchal'na knyha – Bohdan Publ., 2007, 848 p. 4. Suchasna pravova entsyklopediya / O. V. Zaychuk, O. L. Kopylenko, N. M. Onishchenko [The current legal encyclopedia]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2009, 384 p. 5. Uvarova O. O. Pryntsypy prava u pravozastosuvanni: zahal'noteoretychna kharakterystyka [The principles in the enforcement of law general description]. Kharkov, «Drukarnya MADRYD» Publ., 2012, 196 p. 6. Kolodiy A. M. Pryntsypy prava: heneza, ponyattya, klasyfikatsiya ta realizatsiya [The principles of law origins, concepts, classification and sale]. Al'manakh prava – Almanac law, 2012, Vol. 3, pp. 42–46. 7. Ostapenko O. I. Pryntsypy pravovoho rehulyuvannya protydiyi teroryzmu [Principles of legal regulation of combating terrorism]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika» – Herald of the Lviv Polytechnic National University, 2015, Vol. 813, pp. 299–305. 8. Zahal'na teoriya derzhavy i prava / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko [General Theory of State and Law]. Kharkiv, Pravo Publ., 2011, 584 p. 9. Kel'man M. S., Murashyn O. H. Zahal'na teoriya derzhavy ta prava [General Theory of State and Law]. Kiev, Kondor Publ., 2005, 609 p. 10. Kucherjavenko N. P. Kurs nalogovogo zakona [The course of tax law]. Kharkiv, Legas Pravo Publ., 2005, 600 p. 11. Podatkove pravo Ukrayiny / L. M. Kas'yanenko, A. V. Tsymbalyuka, Yu. I. Anistratenko, N. I. Blashchuk [Tax Law Ukraine]. Kiev, Alerta Publ., 2013, 112 p. 12. Polyanychko A. O. Pryntsypy podatkovoho prava: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» [The principles of tax law]. Kiev, 2014, 20 p. 13. Osnovy nalogovogo prava / pod red. prof. N. P. Kucherjavenko [Basics of Tax Law]. Kharkov, Lehas Publ., 2003, 384 p. 14. The Constitution of Ukraine on June 28, 1996. 15. Pohrebnyak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen'» [The fundamental principles of law]. Kharkov, 2009, 36 p. 16. Shaptala N. K. Spivvidnoshennya pryntsypiv rivnosti ta sotsial'noyi spravedlyvosti v podatkovo-pravovomu rehulyuvanni: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» [Value for equity and social justice in the tax and legal regulation]. Irpin, 2012, 20 p. 17. Kotenko A. M. Do pytannya pro pryntsypy u podatkovo-pravovomu rehulyuvanni [On the question of principles of tax and legal regulation]. Finansove pravo – Finance law, 2014, Vol. 2(28), pp. 22–24. 18. Tax Code of Ukraine on December 2, 2010. 19. Hetmantsev D. O., Forsyuk V. L., Byelits'kyy I. S. Teoriya, pryntsypy ta istoriya podatku. Pravovyy aspekt [The theory principles and history of the tax The legal aspect]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2015, 496 p. 20. Vdovichena L. I. Podatkovyy kodeks Ukrayiny yak element systemy pravovoho rehulyuvannya diyal'nosti derzhavy u sferi unyknennya podviynoho opodatkuvannya [Tax Code of Ukraine as part of the system of state regulation in the field of double taxation]. Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi – Bulletin of the Supreme Council of Justice, 2012, Vol. 4(12), pp. 42–51. 21. Finansova entsyklopediya / O. P. Orlyuk, L. K. Voronova, I. B. Zaverukha [The financial encyclopedia]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2008, 472 p. 22. Sokolovs'ka A. M. Osnovy teoriyi podatkiv [Fundamentals of the theory taxes]. Kiev, 2010, 326 p. 23. Bashnyak O. S. Pryntsypy opodatkuvannya ta yikh realizatsiya u podatkovomu zakonodavstvi Ukrayiny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 «Teoriya upravlinnya, administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» [The principles of taxation and their implementation in tax legislation Ukraine]. Kharkov, 2005, 20 p. 24. Podatkova systema / za zah. red. Andrushchenka V. L. [The tax system], Kiev, «Tsentr uchbovoyi literatury» Publ., 2016, 416 p.