The discretionary powers of the court in the context of adherence of the principle of the rule of law

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 

O. G. Kryzhova

The article examines the essence and scope of the discretionary power of the court in the
context of adherence of the principle of the rule of law. Based on the analysis of the
phenomenon of judicial discretion and the principle of the rule of law, the article defines the
main directions of their mutual influence

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон від 07.07.2010 № 2453-VI [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2453-17. 2. Погребняк С. П. Основоположні
принципи права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 “теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Погребняк С. П. – Харків,
2009. – 37 с. 3. Барак Аарон. Судейское усмотрение / Аарон Барак – М.: НОРМА, 1999. – 376 с.
4. Папкова О. А. Усмотрение суда / О. А. Папкова. – М.: Статут, 2005. – 413 с. 5. Закурін М. К.
Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття та прояв / М. К. Закурін // Вісник господарського
судочинства. – 2009. – № 4. – С. 17–24. 6. Бибило В. Н. Проблемы юриспруденции: избранные
труды / В. Н. Бибило. – Минск: Право и экономика, 2010. – 470 с. 7. Верховенство права как
фактор экономики: междун. колл. Монография / под ред. Е. В. Новиковой, А. Г. Федотова,
А. В. Розенцвайга, М. А. Субботина. – М.: Мысль, 2013. – 673 с. 8 . Правосуддя: філософське та
теоретичне осмислення: кол. монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода,
Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба; відп. ред.
В. С. Бігун). – К., 2009. – 316 с. 9. Резанов С. А. Міжнародний досвід оптимізації використання
дискреційних повноважень як один з аспектів реалізації національної стратегії розвитку //
Международное право развития: современные тенденции и перспективы: материалы междунар.
науч.-практ. конф. (г. Одесса, 17 июня 2015 г.) ; НУ “ОЮА” ; кафедра междунар. права и
междунар. отношений. – Одесса, 2015. – С. 126–129. 10. Шевчук С. В. Судова правотворчість:
світовий досвід і перспективи в Україні / С. В. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.