The reform of local state administrations in the context of decentralization power in Ukraine

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Автори: 
N. V. Yanyuk

In the article is devoted to the problems reformations in local state administration.
Theoretical models of formation order, adoption and realization of managerial decisions in
local state administration are developed. There are defined problems of decentralization
reforms in Ukraine

1. Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2. rada. gov. ua. 2. Законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)” (2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov.
ua. З. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної
Ради УРСР. – 1990. – № 30. – Ст. 429. 4. Закон України “Про Представника Президента України”
від 5 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – Ст. 335 (втратив чинність). 5. Указ Президента України “Про Положення про місцеву державну адміністрацію” від
14 квітня 1992 р. // Збірник указів Президента від 30.06.1992 – 1992 р., № 2. 6. Закон України “Про
формування місцевих органів влади і самоврядування” // Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 22, ст. 144. (втратив чинність). 7. Конституційний Договір між Верховною Радою України і
Президентом України “Про основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України” від 8
червня 1995 р. // Голос України. – 10 червня 1995 р. 8. Положення про обласну, Київську,
Севастопольську міську державну адміністрацію і Положення про районну, районну в містах
Києві та Севастополі державну адміністрацію від 21 серпня 1995р. // Голос України. – 5 вересня
1995р. 9. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua. 10. Величко В. О. Організаційно-правові
питання діяльності місцевих державних адміністрацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
(спеціальність: 12.00.07). – Харків, 2001. – 7 с. 11. Указ Президента України “Про заходи щодо
забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній
території” // Урядовий кур'єр від 29.05.2013 – №94. 12. Децентралізація публічної влади: досвід
європейських країн та перспективіи україни / [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та
ін.]; Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с. 13. Коліушко І.
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: монографія. – К.: Факт,
2002. – С.7. 14. Битяк Ю. Державна служба в Україні, її види / Ю. П. Битяк // Вісник Академії пра-
вових наук. – 2000. – № 3. – С. 58 – 65. 15. Ткач Г. До питання органу виконавчої влади / Г. Ткач //
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: зб. наук. пр. ІV Нац. наук.-
теорет. конф. “Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування”.
Ч. 2. – Сімферополь, 2005. – С. 75–78. 16. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie I
administracji rządowej w wojewódstwie //isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20090310206.
17. Коліушко І. Б. Публічна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // pravo. org.
ua/publichna administrasiia/organy – vykonavchoi vlady/1621