Legal consciousness: theoretical aspects of the concept

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 297–303

Authors: 

V. Muzh

The article is dedicated to the study of the content of the notion of consciousness due to modern scientific portfolios.
The author found that scientists have not come to a single common definition of legal consciousness. Consistently the new aspects of legal consciousness appear. Also analysis performed of the mental states of consciousness. In the conclusion the author formulated his own scientific position regarding the notion of legal consciousness, including the position that legal consciousness can be an ideological source of law.

1. Петрович З. З. Вплив моралі на правосвідомість особи: філософсько-правовий вимір [Електронний ресурс] / З. З. Петрович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2013. – Вип. 4. – С. 496–505. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2013_4_55.pdf. 2. Юридичний словник // за ред. академіків АН УРСР Б. М. Бабія, В. М. Корецького, члена-кореспондента АН УРСР В. В. Цвєткова / Головна редакція української радянської енциклопедії Академії наук Української РСР. – Київ. – 1974. – С. 846. 3. Юридична енциклопедія: в 6 т. /редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр.енцикл.. – Т. 5. – 2003. – С. 736. 4. Юридичні терміни: тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 320 с. 5. Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания / И. Е. Фарбер. – М.: Юридическая литерартура, 1963. – 206 с. 6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. – Х.: Консул, 2005. – 8-ме вид., стереотипне. – 160 с. 7. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2008. – 477 с. 8. Жидовцева О. А. Структура та функції професійної правосвідомості [Електронний ресурс] / О. А. Жидовцева // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 307–312. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_48.pdf. 9. Тимошенко В. Визначальні фактори правової
свідомості / В. Тимошенко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 41–46. 10. Штанько А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. – Вип. 43. – С. 144–152. 11. Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв'язку / І. Тімуш // Право України. – 2010. – № 7. – С. 94–100. 12. Омельчук І. А. Правосвідомість як юридична категорія / І. А. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 4. – С. 33–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2004_4_6.pdf. 13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 524 с. 14. Психология эмоций: тексты / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 288 с. 15. Філософія права: навч. посіб. / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінч-
ковський та ін.; за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К.: Хрінком Інтер, 2000. – 336 с. 16. Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант; пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. – К.: Юніверс, 2000. – 504 с.