Peculiarities of settlement of labour disputes on restoration on work of the employee

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 168–174

Authors: 

Ulyana Bek

It is shown meaning of labor dispute and determined jurisdiction of the courts of his decision. The specificity of consideration of labor disputes for reinstatement of workers dismissed for various reasons stipulated by labor legislation. A detailed analysis features compensation for moral damage caused by unlawful dismissal.

Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак // К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 382 с. 2. Толкунова В. Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам / В. Н. Толкунова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 288 с. 3. Шевчук П. І. Вирішення судами колективних трудових спорів (конфліктів) / П. І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 6(16). – С. 30 33. 4. Комаренко А. М. Щодо поняття трудових конфліктів та порядку їх розгляду / А. М. Комаренко // Актуальные проблемы государства и права. – Одесса: Астро- Принт, 1998. – 230 с. 5. Процевский А. И. Советское трудовое право: учебник / А. И. Процевский. – К.: Высшая школа, 1981. – 360 с. 6. Советское трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В. С. Андреева. – М.: Высшая школа, 1976. – 415 с. 7. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с. 8. Мартыненко В. И. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции: автореф. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.15 “Гражданский процесс; арбитражный процесс” / В.И. Мартыненко. – М., 2006. – 21 с. 9. Прокопенко В. І. Трудове право України: підручник / В. І. Прокопенко. – Х.: Фірма “Консум”, 1998. – 480 с. 10. Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров: учебное пособие. Ч. 1 / Отв. ред. Толкунова В. Н. – М.: Изд-во ВЮЗИ, 1984. – 81 c. 11. Кодекс законів про працю України: закон від 10.12.1971 № 322-VIII / Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.http:// zakon4.rada.gov.ua/. 12. Кодекс адміністративного судочинства України : закон від 06.07.2005 № 2747-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, / 35–36, 37 /. – Ст. 446. 13. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 14. Трудове право України : Академічний курс : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 544 с. 15. Рішення Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 січня 2013 року у справі № 444/8838/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.reyestr.court.gov.ua. 16. Балюк М. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство / М. Балюк, Г. Гончарова // Право України. – 1996. – № 11. – С. 33–37. 17. Правові позиції Верховного Суду України щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Розділ ХІV. Трудове право // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. – № 8. – Ст. 209. 18. Рішення Київського районного суду міста Одеси від 28 квітня 2015 року у справі № 520/3777/14-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44063431. 19. Рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 27 листопада 2015 року у справі №760/18157/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 53969304. 20. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/. 21. Рішення Печерського районного суду від 27 квітня 2015 року у справі № 757/6628/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 44073447. 22. Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 липня 2012 року у справі № 2218/9975/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.reyestr.court.gov.ua. 23. Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права : лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 27.09.2012 № 10-1389/0/4-12 / Податки та бухгалтерський облік. – 2013. – № 7.