Peculiarities of the legal status of a lawyer in the conditions of formation of civil society

2020;
: 132-141

Chornopyska V. "Peculiarities of the legal status of a lawyer in the conditions of formation of civil society"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

A study of the nature of the category "legal status of a lawyer" has shown that it is one of the most fundamental and at the same time one of the most complex categories in jurisprudence. This is due to the fact that, on the one hand, this category has received a wide range of applications both in legal theory and in practice, and on the other - in modern legal science there is no single (universal) approach to understanding its essence. The legal status of a lawyer is a complex category that reflects his legal position in society, characterized by the presence of a lawyer legally established set of rights, duties, guarantees and responsibilities that are necessary and sufficient to practice law to provide professional legal (legal) assistance on the basis of absolute independence. This category accumulates and reproduces the whole set of relationships of a lawyer in society and reflects not only his real legal position, but also forms the legal basis for the professional activity of a lawyer in it. This complex category serves as a basis for distinguishing the legal status of a lawyer and other participants in legal relations.

1. Prymak T. K., Orlova K. A. Termynolohycheskye trudnosty opredelenyia katehoryy «pravovoi status». [Terminological difficulties in defining the category of "legal status".]. Vestnyk Baltyiskoho federalnoho unyversyteta ym. Y. Kanta. Seryia: Эkonomycheskye y yurydycheskye nauky. 2012. № 9. P. 19–27. 2. Teoryia hosudarstva y prava: kurs lektsyi. [Theory of state and law: a course of lectures].Pod red. N. Y. Matuzova y A. V. Malko. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: Yurystъ, 2001. 776 p. 3. Pochechueva O. S. Nekotorыe voprosы voznykaiushchye pry realyzatsyy professyonalnыkh funktsyi advokata-zashchytnyka y predstavytelia v uholovnom protsesse. [Some issues arising in the implementation of the professional functions of a defense attorney and a representative in criminal proceedings ] Probelы v rossyiskom zakonodatelstve. 2008. № 2. P. 340–343. 4. Basyk V. P. Эvoliutsyia pravovoho statusa lychnosty y eho otrazhenye v rossyiskoi pravovoi nauke. [Evolution of the legal status of the individual and its reflection in Russian legal science].Pravovedenye. 2005. № 1. P. 21–35. 5. Yvakyn V. N. Uchastye advokata po hrazhdanskym delam v sude obshchei yurysdyktsyy y arbytrazhnom sude: voprosы teoryy. [Participation of a lawyer in civil cases in the court of general jurisdiction and the arbitral tribunal: questions of theory].Lex Russica. 2006. № 2. P. 340–373. 6. Burher B. M. Protsessualnыe formы uchastyia advokata v dosudebnom proyzvodstve po uholovnыm delam [Procedural forms of participation of the lawyer in pre-trial proceedings on criminal cases]: avtoref. dys. na soysk. nauchn. step. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Krasnodar, 2010. 26 p. 7. Barenboim P. B., Reznyk H. M. Advokatura kak zashchytnyk hrazhdanskoho obshchestva. [Advocacy as a defender of civil society].Zakonodatelstvo y эkonomyka. 2004. № 9. P. 5–11. 8. Halohanov A. P. Pravovoi status advokaturы: rossyiskaia zakonodatelnaia model y konstytutsyonnыe pryntsypы obespechenyia prav cheloveka [Legal status of the bar]: avtoref. dys. na soysk. nauchn. step. dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.11. Moskva, 2011. 50 p. 9. Vytruk N. V. Obshchaia teoryia pravovoho polozhenyia lychnosty [General theory of the legal status of the individual]. Moskva: Norma, 2008. 448 p. 10. Venherov A. B. Teoryia hosudarstva y prava: uchebnyk.[ Theory of State and Law] Moskva: Omeha-L, 2002. 608 p. 11. Khaleppo E. M. Pravovoe polozhenye advokata kak uchastnyka hrazhdanskoho y arbytrazhnoho protsessa v Rossyiskoi Federatsyy [Legal status of a lawyer as a participant in civil and arbitration proceedings in the Russian Federation]: avtoref. dys. na soysk. nauchn. step. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.15. Moskva, 2012. 30 p. 12. Damdynov B. D. Teoretycheskye problemы pravovoho statusa subъekta Rossyiskoi Federatsyy. [Theoretical problems of the legal status of the subject of the Russian Federation].Sybyrskyi yurydycheskyi vestnyk. № 3. 2002. P. 12–16. 13. Boikov A. D. Sushchnost y pravovoe soderzhanye statusa advokata.[ The essence and legal content of the status of a lawyer]. Advokat. 2010. № 10. P. 37–44. 14. Bessarabov V. H., Kosarev M. A. Poniatye pravovoho statusa advokata.[ The concept of legal status of a lawyer]. Pravo y polytyka. 2005. № 11. P. 93–102. 15. Protsko H. I. Pravovyi status: poniattia ta struktura. [Legal status: concept and structure].Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2011. № 3. S. 88–91. 16. Khotenets P. V. Pravovyi status advokata v Ukraini [Legal status of a lawyer in Ukraine]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.10. Kh., 2002. 23 p. 17. Prava cheloveka [Human rights]: uchebnyk dlia vuzov. Otv. red. E. A. Lukasheva. Moskva: Yzd-vo NORMA, Yzdatelskaia hruppa «YNFRA M-NORMA», 2001. 573 p. 18. Zaborovskyi V. V. Pravova pryroda protsesualnoi ta neprotsesualnoi formy diialnosti advokata shchodo nadannia pravovoi dopomohy.[ Legal nature of procedural and non-procedural form of activity of a lawyer to provide legal assistance.. Porivnialno analitychne pravo. 2016. № 1. P. 362–366.