Personality economic criminal

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 521–527

Authors: 

Svitlana Yakimova,V. Borovikova

In the article the psychological and social economic substructure individual offender. It was found that the most common personality traits of economic criminal shown at the psychological substructure. Attention is focused on moral deformity individual criminal economic, manifested in careerism, authoritarian management style, and selfish consumer's attitude to his post. Unlike the other categories, economic criminals include the highest level of intelligent control behavior, greater adaptation to changing situations restraint, good orientation in social norms and guidelines, and the lack of moral prohibitions in violation of the rules that govern economic activity. At the level of social substructure is usually reflected some differences in the various
categories of criminals realize their economic activity in specific areas of management. Overview concluded that knowledge of the economic characteristics of the individual offender may have broad scope and practical application, particularly for planning more effective means of combating crimes in the sphere of economic activity.

1. Антонян Ю. М. Личность корыстного преступника / Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. – Томск.: Изд-во Томского ун-та, 1989. – 160 с. 2. Анікіна Т. М. Стан злочинності та її профілактика в деяких країнах в сучасних умовах / Т. М. Анікіна // Матеріали 3-ї студентської конференції з кримінології: Проблеми попередження злочинності в сучасних умовах, 25 листопада 2003 р. – Харків: ХЮА, 2003. – С. 32–37. 3. Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: Концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: [монографія] / В. В. Коваленко. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 420 с. 4. Иншаков С. М. Зарубежная криминология: учеб. пособ. для вузов. – 2-е изд./ С. М. Иншаков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 383 с. 5. Лихолоб В.Г. Правопорушення: моральна і правова оцінка: навч. посіб. / В. Г. Лихолоб. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 172 с. 6. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы; [пер. с нем.] / Г. Кайзер. – М.: Юрид. лит., 1979. – 319 с. 7. Андерс И. Наказание и предупреждение преступлений; [пер. с нем.] / И. Андерс. – М.: Прогресс, 1979. – 264 с. 8. Экономические преступления: люди, культура и механизмы контроля. Четвертый всемирный обзор экономических преступлений: Форензик –
 финансовые расследования Россия. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступу. – http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/forensic-services/assets/gesc_russian_ supplement_rus.pdf. 9. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми: монографія / О. Г. Кальман. – Х.: Гімназія, 2003. – 352 с. 10. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: посібник / Джужа О. М, Василевич В. В., Копан О. В., Кулик О. Г. та ін. ; за заг. ред. професора О. М. Джужі. –
К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 324 с. 11. Криміналістика: підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко – К.: АТІКА., 1998. – 416 с. 12. Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. В. Пивоваров; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. –20 с. 13. Гладун О. З.
Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини проти порядку використання бюджету [Електрон. ресурс] / О. З. Гладун // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – 4(13). – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2001-4/11gozpvb.pdf. 14. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Т. В. Мельничук; Одеська національна юридична академія. – О., 2009. –20 с. 15. Глоба К. П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна / К. П. Глоба // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 6. – С. 85–92. 16. Сюравчик В. Г. Щодо характеристики осіб, які вчиняють корисливі злочини в аграрному секторі економіки України / В. Г. Сюравчик // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: Тези загальноуніверситетської підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки (м. Київ, 19–20 травня 2006 p.). – К.: Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 43–44. 17. Левченко Ю.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України: автореф. дис. … канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. О. Левченко; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2008. – 20 с. 18. Титаренко О. О. Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості: монографія / О. О. Титаренко. –
 Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2008. – 196 с.