Procedural guidance as separate function of public prosecutor

Authors: 

І. Shulhan

The article dеals with the implementation of procedural guidance performed by the prosecutor during pre-trial investigation. It proves its importance and necessity of separation of procedural guidance function during pre-trial investigation and function of supervision of the observance of laws in activity of law enforcement authorities, which is not related to the pre-trial investigation.

1. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 3. Геселев О. В. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsj. gov.ua/training/judjes/kpk6]. 4. Толочко О. Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні: структурно-функціональний аспект / О. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 49–55. 5. Руденко М. В. Сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. Руденко, В. Півненко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 2. – С. 34–37. 6. Юрчишин В. Процесуальні
повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні / В. Юрчишин // Право України. – 2015. – № 5. С. 171–178. 7. Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність / В. Корж // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 79–87. 8. Комарницька О. Б. Теоретичні аспекти процесуального керівництва досудовим розслідуванням / О. Комарницька // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 20 14. – № 3. – С. 88–96. 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел – К. – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с. 10. Луцик В. В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України / В. Луцик // Митна справа. – 2013. – № 1 (85). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 231–238. 11. Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4 гн “Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102. 12. Шейфер С. А. О формах осуществления прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве / С. А. Шейфер // Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества. – М.: ВНИИПП, 1994. – 137 с. 13. Малюга В. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування / В. Малюга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія юридичні науки. – 2012 – № 92 – С. 118–120. 14. Єна І. В. Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому провадженні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / І. В. Єна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – К., 2014. – 20 с.