On the role and position of the constitutional court of Ukraine in the higher bodies of state power system: in the context of European experience

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 137–142

Authors: 

Vitaliy Kovalchuk

This article rises and examines the role and place of the Constitutional Court of Ukraine in the higher bodies of state power system in Ukraine. It is found that in modern constitutional process in Ukraine the sole body of constitutional jurisdiction is not always efficient and effective, partly due to the fact that the Court has only abstract constitutional control over the acts of the supreme bodies of state power and does not have the mechanisms to bring to constitutional responsibility state bodies and officials for acts of the Constitutional Court of Ukraine failure.

Хеффе О. Справедливость : философское видение / О. Хеффе / пер. с нем. О. В. Кильдюшова ; под ред. Т. А. Дмитриева. – М.: Праксис. 2007. – 192 с.
Лімбах Ю. Федеральний Конституційний Суд як політичний фактор влади / Ю. Лімбах / пер. Німецького фонду міжнародного співробітництва Humbolt forum recht. – К., 1996. – 324 с.
Хассемер В. Конституційне судочинство і політичний процес / В. Хассемер // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – С. 22, 23.
Шевчук С. Судова правотворчість : світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.
Клишас А. А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно­правовое исследование / А. А. Кли¬шас / под ред. проф. В. В. Еремяна. – М.: Международные отношения, 2007. – 496 с.
Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві / К. Грасхоф / Вісник Конституційного Суду. – 2000. – № 4. – С. 33–38.
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / А. Шайо / пер. с венг. – М.: Юристь, 2001. – 292 с.
Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалон / пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. дім “Києво­Могилянська академія”, 2009. – 287 с.
Соколов А. Н. Правовое государство : от идеи до ее материализации / А. Н. Соколов. – Калининград: ФГУИПП “Янтарный сказ”, 2002. – 456 с.
Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 / відп. ред. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.
Шаповал В. Проблема демократичності виборчої системи у контексті рішень Конституційного Суду України / В. Шаповал // Вибори та демократія. – 2008. – № 4 (18). – С. 82–84.
Головатий С. Верховенство права : моногр. : у 3 кн. / С. Головатий. – К.: Вид­во “Фенікс”, 2006. – 1747 с.
Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) / Ю. Барабаш // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 5. – С. 89–97.
Шаповал В. Суд як орган конституційного контролю (із зарубіжного досвіду) / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 20–33.
Соколов А. Н. Правовое государство : от идеи до ее материализации / А. Н. Соколов. – Калининград : ФГУИПП “Янтарный сказ”, 2002. – 456 с.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96­ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди / А. О. Селіванов. – К.: УАІД “Рада”, 2009. – 560 с.
Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25–28.