Administrative and legal regulations and governance the tourism sector Ukraine

Автори: 
V. Chornenkі

The paper analyzes the issues related to the development of the domestic tourism business, which consists of recreation and tourism and is an integral part of world tourism process. Despite all the political and socio-economic problems of recent years, the tourism industry can become that sector of the economy of Ukraine, which will serve as the economic growth of our country, which
can be achieved only through effective government regulation and control.

1. Deklaratsiya shchodo rehionalizmu v Yevropi: Asambleya Yevropeys'kykh rehioniv vid 4 hrudnya 1996 roku. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: [http://www.aer.org/fileadmin/user_upload/ PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/DR_UKRAI NE.pdf]. 2. Yevropeys'ka khartiya pro mistseve samovryaduvannya // Medyapolys. – 1996. – № 1–2. – Р. 56–59. 3. Pro turyzm: zakon Ukrayiny vid 15 veresnya 1995 roku № 324/95-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1995. – № 31. – Р. 241. 4. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K.; Irpin': VTF “Perun”, 2005. – 1728 р. 5. Kontseptsiya Derzhavnoyi tsil'ovoyi prohramy rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2022 roku: skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 serpnya 2013 roku № 638-r. // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2013. – № 68. – Р. 2496. 6. Deyaki pytannya optymizatsiyi derzhavnykh tsil'ovykh prohram i natsional'nykh proektiv, ekonomiyi byudzhetnykh koshtiv ta vyznannya
takymy, shcho vtratyly chynnist', deyakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrayiny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 bereznya 2014 r. № 71. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-2014-%D0%BF]. 7. Byrkovych V. I. Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku turyzmu na rehional'nomu rivni / V. I. Byrkovych // Stratehichni priorytety. – 2007. –№ 4(5) – Р. 24–30.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 183–187