Administrative measures for offenсe: concept and classification

Автори: 
R. Kozyurenko

The paper analyzes measures of administrative responsibility for the committed offenсe applied by courts in cases of administrative violations, due to the need to improve administrative and procedural activities of bodies vested with administrative and jurisdictional authority.

1. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 07.12.1984 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR, 1984. – dodatok do № 51. – Pp. 1122. 2. Admynystratyvnaya otvet·stvennost':[ucheb posobye dlya studentov vuzov obuchayushchykhsya po spetsyal'nosty Yurysprudentsyya] / [N. V. Rumyantsev y dr.]; pod. red. N. V. Rumyantseva, A. Y. Stakhova. – 5-e yzd., pererab. y dop. – M.: YuNYTY-DANA: Zakon y pravo, 2010. – 223 p. 3. Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo: [ucheb dlya vuzov] / D. N. Bakhrakh, B. V. Rossynskyy, Yu. N. Starylov. – [3-e yzd., peresmotr. y dop.]. – M.: Norma, 2008. – 816 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 94–98