Subjeсt authorized to consider cases on administrative offenсes: concept and types

Автори: 
Solomiya Vasyliv

In the article the system of entities authorized to consider cases on administrative offenсes. Based on the analysis of the current legislation on administrative offenсes author defines the notion of entities authorized to consider cases on administrative offenсes and singled out their features. The author proposed main ways of optimizing, reforming the entities authorized to consider cases on administrative offenсes

1. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi. – K.; Irpin, VTF «Perun», 2002. 1440 p. 2. Banchuk O. A. Administratyvne deliktne zakonodavstvo: zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi reformuvannya v Ukrayini [Administrative tort law international experience and demand reforms in Ukraine] Tsentr polityko-pravovykh reform.. Kyyiv, 2007. 912 p. 3. Anokhina L. S. Sub"yekty administratyvnoyi yurysdyktsiyi v Ukrayiny. Аvtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk. [The subjects of administrative jurisdiction in Ukraine] Kharkiv, 2001. 21 p. 4. Kolpakov V. K. Administratyvnodeliktnyy pravovyy fenomen (Administrative tort legal phenomenon) Kharkiv, Yurinkom Inter, 2004. 528 p. 5. Myronyuk R. V. Sub’yekty administratyvno-deliktnoho protsesu [Subjects administrative tort process] Avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya doktora yuryd. nauk. Kyyiv, 2014. 45 p. 6. Zaval'nyy M. V. Orhany vnutrishnikh sprav yak sub"yekt administratyvno-deliktnoho provadzhennya [The Police as an administrative tort proceedings], Forum prava. 2011. Vol. 1. 366. 371 p. 7. Korotkykh A. Systema sub’yektiv administratyvnoyi yurysdyktsiyi v Ukrayini ta perspektyvy yiyi rozvytku [The system of administrative jurisdiction in Ukraine and prospects of its development] Publichne pravo. 2013. Vol. 3(11). 77–84 p. 8. Popov L. L., Shergin A. P. Upravlenie. Grazhdanin. Otvetstvennost': sushhnost', primenenie jeffektivnost' administrativnyh vzyskanij [Control Citizen Responsibility the nature use and effectiveness of administrative penalties]. Izdatel'stvo «Nauka». Leningrad. 1975. 250 p. 9. Lychenko I. O. Administratyvna vidpovidal'nist' posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Administrative responsibility of officials of local government] L'viv. 2012. 160 p. 10. Dems'kyy E.F. Administratyvne protsesual'ne pravo Ukrayiny [Administrative Procedural Law of Ukraine] Kyyiv. Yurinkom Inter. 2008. 496 p. 11. Myronyuk R. V. Okremi napryamky optymizatsiyi systemy sub’yektiv administratyvno-deliktnoyi yurysdyktsiyi [Some areas of system optimization of administrative tortious jurisdiction] Forum prava. 2012. Vol. 1. 635–638 p. 12. Vykonavcha vlada i administratyvne pravo (The executive and administrative law). Kyyiv. Vydavnychyy Dim «InYure». 2002. 668 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 40–45