Analysis of compliance of the national legislation with the ratified articles of the European social charter (revised)

Автори: 
Nadiya Pavliv-Samoyil

This article deals with the study of the issue of securing by the norms of the national legislation of international guarantees in the sphere of labor. Characteristic in this context is the issue of analysis of compliance of the norms of the national legislation with the norms of the European Social Charter (revised).

1. Dasho T. Yu. Zakhyst prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna na etapi formuvannya hromadyans'koho suspil'stva [Protecting the rights and freedoms of man and citizen at the stage of civil society]. Visnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika” seriya: yurydychni nauky, 2015, vol. 813, р. 110. 2. Krasnov Ye.V. Osnovni trudovi prava: mizhnarodni standarty i zakonodavstvo Ukrayiny. Avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Odessa National Academy of Law. Ukr., Odessa, 2008, 20 р. 3. Konstytutsiya Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 roku. Available at:http://zakon.rada.gov.ua/go/254k/96-vr 4.Pro ratyfikatsiyu Yevropeys'koyi sotsial'noyi khartiyi (perehlyanutoyi): Zakon Ukrayiny vid 14 veresnya 2006 roku Available at:http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/137-16 5. Yevropeys'ka sotsial'na khartiya: Rada Yevropy; Khartiya vid 18.10.1961 roku Available at:http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/994_062. 6. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny vid 10.12.1971 roku (z nast. zminamy i dop.). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 7. Trudovyy kodeks Ukrayiny : proekt vid 26.12.2014 roku Available at:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ DH1A200I.html. 8. Rekomendatsiyi uchasnykiv slukhan' u komiteti na temu: "Pro khid vykonannya v Ukrayini Yevropeys'koyi sotsial'noyi khartiyi (perehlyanutoyi)": Protokol Komitetu VRU z pytan' sotsial'noyi polityky ta pratsi vid 18.12.2013 roku Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/vr021450-13.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 302–307