Behavior as activity: social-legal dimension of personality

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 340–344

Authors: 

Taras Harasymiv, М. Bazarnyk

The article detailed analysis of the problem of individual behavior in social and legal discourse, describes the value orientation of man as a philosophical and legal category. Thebehavior of a set of actions and deeds, expressions and forms of activity that are primarily categories of social philosophy and covers the objectives, means and results of the process of form. Sformulovavno conceptual positions and conclusions about the phenomenon of the individual as the foundation of modern legal anthropology.

1.Sotsial'na filosofiya: korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Sotsial'nafilosofiya:korotkyyentsy klopedychnyyslovnyk].(za zah. red. V. P. Andrushchenka, M. I. Horlacha ta in.). Kiev; Kharkiv: RubikonPubl, 1997. pp. 272–279. 2. Bokhenskii Yu. M. Sovremennaya evropeiskaya filosofiya [Sovremennayaevropeiskayafilosofiya]. Moscow, 2000. p. 128. 3. Harasymiv T. Z. Sotsial'no-filosofs'ke doslidzhennya humanitarnoyi problematyky lyudyny [Sotsial'no-filosofs'kedoslidzhennyahumanitarno
yiproblematykylyudyny]. Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. L'viv,
2009. Vol. 4. pp. 333–341. 4. Sotsial'no-politychnyy slovnyk-dovidnyk [Sotsial'no-politychnyyslovnykdovidnyk].(za red. prof. M. P. Ishchenka). Cherkasy: VidlunnyaPubl, 1999. p. 159. 5. Filosofiya polityky: korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Filosofiyapolityky:korotkyyentsyklopedychnyyslovnyk]. (avt.- uporyad.: V. P. Andrushchenko ta in. Kiev: Znannya UkrayinyPubl, 2002. p. 188. 6. Shchepanskii Ya. Elementarnye ponyatiya sotsiologii [Elementarnyeponyatiyasotsiologii]. Moscow, 1969. p. 85. 7. Spivak V. A.Organizatsionnoe povedenie i upravlenie personalom [Organizatsionnoepovedenieiupra vleniepersonalom]. Moscow: SPb.Publ, 2000. p. 52, 53. 8. Sotsial'nayapsikhologiya: kratkii ocherk [Sotsial'nayapsikhologiya:kratkiiocherk]. (pod obshch. red. G. P. Predvechnogo i Yu. A. Sherkovina). Moscow: Politizdat Publ, 1975. p. 67. 9. Harasymiv T. Z. Rol' pratsivnykiv OVS u zapobihanni deviantniy povedintsi: osobystisno tsentrovanyy pidkhid: monohrafiya [Rol'pratsivnykivOVSuzapobihannidevia ntniypovedintsi:osobystisnotsentrovanyypidkhid:monohrafiya]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav, 2013. p. 392. 10. Sotsiolohiya: korotkyy sotsiolohichnyy slovnyk [Sotsiolohiya:korotky ysotsiolohichnyyslovnyk]. (pid zah. red. V. I. Volovycha). Kiev: Ukrayins'kyy Tsentr dukhovnoyi
kul'tury,1998. p. 43.