Human behavior, philosophical and legal reflection “activity” and “activity”

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 147–151

Authors: 

T. Harasymiv

The article investigates human behavior as an object of philosophical and legal reflection “activity” and “activity”. Modified the problem motivated and achieve value-oriented human behavior, acting peculiar social processes substance of human life in all spheres of public life. Deals behavior primarily as a category of social philosophy, which includes objectives, means and results of the process of form.

1. Sotsial’no-politychnyy slovnyk-dovidnyk [Socio-Political Dictionary Directory]. ed. prof. M. Ishchenko. Cherkasy: Echoes,1999. 303 p. 2. Filosofiya polityky: korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Political Philosophy: short encyclopaedic dictionary]. Avt.-compilation.:V. P. Andrushchenko et al. Kyiv, Ukraine Knowledge, 2002. 398 p. 3. Shchepanskiy Ya. Elementarnye ponyatiya sotsiologii [Эlementarnыe concepts sociology]. Moscow, 1969. 240 p. 4. Spivak V. A. Organizatsionnoe povedenie i upravlenie personalom [Orhanyzatsyonnoe behavior and Human Resources Management]. SPb.: Publishing "Peter", 2000. 416 p. 5. Sotsial’naya psikhologiya : kratkiy ocherk [Social psychology: a short essay]. Under total. ed. G. P. Eternal and Yu. A. Sherkovin. Moscow: Politizdat, 1975. 231 p. 6. Pilipenko V. E. Sotsial’naya regulyatsiya trudovogo povedeniya (sotsiologicheskiy analiz) [Social regulation of labor behavior (the sociological analysis)]. Kyiv, 1993. 126 p. 7. Harasymiv T. Z. Pryrodni ta sotsial’ni determinanty formuvannya deviantnoyi povedinky lyudyny: filosofs’ko-pravovyy vymir [Natural and social determinants of formation of deviant human behavior, philosophical and legal aspects: monograph]. Lviv, Lviv State University of Internal Affairs, 2012. 420 p. 8. Sotsiolohiya : korotkyy sotsiolohichnyy slovny [Sociology: short sociological dictionary]. Under total. ed. V. Volovich. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, 1998. 730 p.