Experience implementing rules of war crimes in the criminal law EU countries

Автори: 
Myroslava Sirant

The article raised the theoretical aspects of the implementation of the legislation Ukraine rules on war crimes case Mr. inclusion in criminal legislation of the European Union. Analyzed the norms included in the Criminal Code of the Baltic States, Georgia, Moldova accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court

1. Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony: Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 № 1678-VII [Proratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiii khnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoy istorony: Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 №1678-VII]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2014. №40. St. 2021. 2. Pro pryyednannya Ukrayiny do Uhody pro pryvileyi ta imunitety Mizhnarodnoho kryminal'noho sudu: Zakon Ukrayiny vid 18.10.2006 № 254-V [Propryyednannya UkrayinydoUhodypropryvileyitaimunitetyMizhnarodnohokrymina'nohosudu: ZakonUkrayinyvid18.10.2006№254-V]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2006. № 50. St.499. 3. [Rimskiistatutmezhdunarodnogougolovn ogosuda.Mіzhnarodniidokument vіd 17.07.1998]. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_588. 4. [BundesgesetzblattOnlineLoginAbonnentenversion (Bundesgesetzblatt), 2000. II. P. 1393]. Availableat: http://www.bgbl.de. 5. [BundesgesetzblattOnline LoginAbonnentenversion(Bundesgesetzblatt), 2000. I. P. 1693]. Availableat: http://www.bgbl.de 6.[GesetzzurAusführungdesRömischenStatutsdes. InternationalenStrafgerichtshofesvom17.Juli1998]. Availableat:http://www.gesetze-iminternet.de/ bundesrecht/istghg/gesamt.pdf. 7. Werle G., Jesberger F. The new German Code of Crimes against international Law [ThenewGermanCodeof CrimesagainstinternationalLaw]. Criminal Law Forum, 2002. №13. pp. 191-223. 8. Verle Gerkhard. Printsipy mezhdunarodnogo ugolovnogo prava: uchebnik [Printsipymezhdunarodnogougolovnogoprava: uchebnik]. Moscow: TransLitPubl,2011.p184 .9. [UgolovnyikodeksGruzii]. Availableat: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf 10. [UgolovnyikodeksRespublikiMoldova]. Availableat: http://lex.justice.md/ru/331268/. 11. Ugolovnyi kodeks Litovskoi Respubliki [Ugolovnyikodeks LitovskoiRespubliki]. SPb. : Yuridicheskii tsentr pressPubl, 2003. 470 p. 12. [Ugolovyikodeks Latviiskoirespubliki]. Availableat: http://www.law.edu.ru/norm/norm. asp?normID=1243424&subID =100106935,100106942#text. 13. UkrayinataMizhnarodnyy kryminal'nyysud:konstytutsiynyyaspekt. Hrudn2015.Analitychnyyzvit60 [Democracyrepo rtinginternational]. Availableat: http://democracyreporting. org/files/briefing_paper_ukraine_and_the_ international_criminal_court_a_ constitutional_ matter_ukr.pdf. 14. [DokladVenetsianskoikomissii pokonstitutsionnymvoprosam, voznikshimvsvya zisratifikatsieiRimskogostatutaMezhdunarodnogougolovnogosuda]. Availableat: icrc.org.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 225–230