Forms of the activity of public communities in Ukraine

Автори: 
M. Kovaliv

The article deals with the issues of legal forms of the activity of public communities in Ukraine. The forms of the activity are considered as objectively necessary, legally regulated, purposeful way of the activity of public communities, which is carried out in the vital field of public relations, expressing its nature and social purpose in the society. Legal and illegal forms
of the activity of public communities are revealed.

1. Ishchuk S. I. Kontseptual'ni zasady realizatsiyi prava na svobodu ob"yednan' v Ukrayini [Elektronnyy resurs ] / S. I. Ishchuk // Chasop. Nats. un-tu «Ostroz'ka Akademiya». Ser. «Pravo». – 2012. – № 2 (6). – S. 1–12. – Rezhym dostupu : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf. 2. Koval' K. Zakon Ukrayiny «Pro hromads'ki ob"yednannya». Shcho novoho?[Elektronnyy resurs] / Kseniya Koval'. –Rezhym dostupu : http://gc.ua/uk/novini-biznesu/zakon-ukra%D1%97ni-pro-gromadski-obyednan... (11 lystopada 2013 r.). 3. Lamakh E. B. Hromads'ki ob"yednannya yak nadavachi sotsial'nykh posluh hendernoho spryamuvannya [Elektronnyy resurs] / E. B. Lamakh ; Nats. akad. derzh.upravl. – Rezhym dostupu : http://www.academy.gov.ua/ej/ej17 /PDF/31.pdf. 4. Chorna V. H. Pravovyy status hromads'kykh ob"yednan' / V. H. Chorna, Yu. M. Olefirenko // Porivnyal'no-analitychne pravo : nauk.-prakt. zhurn. – 2013. – № 7. – S. 247–249. 5. Pro zasady derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodars'koyi diyal'nosti : Zakon Ukrayiny vid 11 veresnya 2003 r. № 1160-IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2004. – № 9. – St. 79. 6. Pro hromads'ki ob"yednannya : Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 r. № 4572-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2013. – № 1. – St. 1. 7. Rekomendatsyya CM/REC (2007) 14. Komyteta mynystrov hosudarstv-chlenov o statuse nepravytel'stvennыkh orhanyzatsyy v Evrope [Эlektronnыy resurs]. –
Rezhym dostupa : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_937. 8. Yesimov S. S. Legal regulation of applying information
technologies for forming confidence in public authorities / S. S. Yesimov // Research Journal Lviv State University of Internal Affairs. – 2015. – № 1. – Р. 173–184.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 89–93