Methods of the activity of public communities in Ukraine

Автори: 
M. Kovaliv, Iryna Khomyshyn

The article deals with the methods of the activity of public communities in Ukraine. The author investigates the system of the methods of the activity of public communities which include: persuasion and coercion as universal methods; supervision; administrativejurisdictional activity; a method of information gathering, etc. The basic features of the human rights method of the activity of public communities are revealed.

1. Opal'ko Yu. V. Praktychna realizatsiya norm Zakonu Ukrayiny «Pro hromads'ki ob"yednannya: problemy ta yikh vyrishennya». Analitychna zapyska [Elektronnyy resurs] / Yu. V. Opal'ko // Nats. in-t strateh. doslidzh. – Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/articles/1423. 2. Myronenko N. M. Metod upravlinnya / N. M. Myronenko // Yurydychna entsyklopediya : u 6 t. / redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (holova) [ta in.] ; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. – K. : Ukr. entsykl., 2001. – T. 3. – S. 617–618. 3. Moroz H. V. Pravove rehulyuvannya uchasti hromads'kosti v pryynyatti rishen' u haluzi okhorony dovkillya : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.06 «Zemel'ne pravo; ahrarne pravo; ekolohichne pravo; pryrodoresursne pravo» / H. V. Moroz. – Ivano-Frankivs'k, 2006. – 18 s. 4. Bortnyak F. V. Formy ta metody diyal'nosti derzhavnoyi vykonavchoyi sluzhby : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets.12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» / F. V. Bortnyak. – K., 2008. – 16 s. 5. Yemets' L. O. Publichne upravlinnya nepolitychnymy ob"yednannyamy hromadyan (administratyvno-pravove doslidzhennya) : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» / L. O. Yemets'. – Dnipropetrovs'k, 2009. – 20 s. 6. Nepidpryyemnyts'ki orhanizatsiyi u mekhanizmi realizatsiyi prava hromadyan na ob"yednannya (asotsiatsiyi) : zb. nauk. pr. / za zah. red. M. K. Halyantycha. – K. : NAPrN Ukrayiny, 2013. – 72 s. 7. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny : pidruch. – 7-me vyd., pererobl. ta dop. / za zah. red. Yu. M. Bysahy ta D. M. Byelova. – Uzhhorod : Hel'vetyka, 2013. – 360 s. 8. Yesimov S. S. Legal aspects of the integration process of the national media in the information space of the European Union / S. S. Yesimov // Journal of National University «Lviv Polytechnic» series: jurisprudence. – 2014. – № 807. – Р. 220–226.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845 (10): 83–88