The marginal behavior: general theoretical characterizationOlha Barabash

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 327–331

Authors: 

Olha Barabash

The article describes and analyzes the concept of “marginal conduct” and “marginalized”.
Determined of marginal behavior named and described the causes of that behavior.

1.Garasymiv T. Z. Pryrodni ta social'ni determinanty formuvannja deviantnoi' povedinky ljudyny: filosofs'ko-pravovyj vymir: monografija [Natural and social determinants of formation of deviant human behavior, philosophical and legal aspects: monograph] – L'viv, 2012., 420 р. 2. Perevalov V.D. Teoriya gosudarstva i prava. [Theory of the state and Law] – Moskva, Vysshee obrazovanie, 2008., 496 р. 3. Lazarev V. V. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law] – Moskva., Yurait, 2011., 438 р. 4. Pigolkin А. S. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of the State and Law] A.S. Pigolkin, – Moskva., Publisher “Yurait”, 2011., 653 p. 5. Matuzova N. I. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of the State and Law] – Moskva; Infar-M, 2012., 569 р. 6. Tymoshenko V. I. Protypravna povedinka: vyznachennja ta motyvacija [Illegal behavior, determination and motivation], Bjuleten' Ministerstva justycii' Ukrai'ny Publ, 2011, Vol. 12, pp. 61–67. 7. Zubko G. Ju. Marginal'nist' – zagal'noteoretychna harakterystyka [Marginality – general theoretical characterization], Pravo i bezpeka Publ, 2009, Vol. 5, pp. 191–193. 8. Zubko Ju.G. Umovy pravovoi' marginalizacii' osoby v Ukrai'ni [Terms marginalization legal entity in Ukraine], Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav Publ, 2010, Vol. 4, pp. 81–87. 9. Zubko Ju.G. Marginal'na povedinka jak vyd pravomirnoi' povedinky osoby. Аvtoreferat dys. ... kand. juryd. nauk : 12.00.01 – Teorija ta istorija derzhavy i prava; istorija politychnyh i pravovyh uchen' [The marginal behavior as a form of lawful behavior person]. Kyi'v, 2012, 16 р.