Moscowphiles in Halychyna (Galicia) and Austrian court: constitutional monarchy experience

Автори: 
V. Makarchyk

The questions of the Austrian imperial reaction of the judicial and administrative authorities in the so-called political activity Moscowphiles – part of Western-Ukrainian politicians, based on the Russian Empire, is discussed.

1. Putyn: Ya schytaiu, chto russkiye i ukrayntsi – eto voobshche odin narod, raznytsi my nie delaem // http://gordonua. com/news/worldnews / Putin-Ya-schitayu-chto-russkie-i-ukraincy-eto-voobshche-odinnarod- raznicy-my-nie-delaem-Video-94487. html. 2. Frolov Kyryll. Novorossyia – eto boriushchaiasia chast russkoho mira! // http://ukraina. ru/analytics/20140904/1010386045. html. 3. F. 133. Kantselaria ministerstva inostrannyh diel. Politicheskii arkhiv, op. 470, hod 1913, d. 14. Galicia. Polozhenie russkih v Galicii. Poliaki v Galicii. Bor’ba ih s russkimi // Moskvofilstvo: Dokumenty i materialy / Vstupna stattia, komentari ta dobirka dokumentiv Sukhoho O. / Za zah. red. prof. S. A. Makarchuka. – Lviv: Vydavnychyi
tsentr LNU im. I. Franka, 2001. – 236 s., ss. 157 – 161. 4. Chornyi den moskovskykh naimytiv // Rusyny a moskali. Zbirka statei i opovidan. – Chernivtsi: Z drukarni tov. “Ruska Rada” pid zariadom Ivana Zakharka, 1911. – 111 s., ss. 92–111. 5. Protsess Olhy Hrabar //https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0 %9F%D1 %80 %D0 % BE%D1 %86 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %81_% D0 %9E%D0 %BB%D1 % 8C%D0 %B3 %D0 %B8_%D0 %93 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B1 %D0 %B0 %D1% 80 %D1 %8C. 6. Sukhyi O. Moskvofilstvo v Halychyni: istoriia problemy // Moskvofilstvo: Dokumenty i materialy / Vstupna stattia, komentari ta dobirka dokumentiv Sukhoho O. / Za zah. red. prof. S. A. Makarchuka. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 2001. – 236 c., ss. 3 – 66. 7. Herovskyi Aleksei Yulyanovych // https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0 %93 % D0 %B5 %D1 %80 %D0 %BE%
D0 %B2 %D1 %81 %D0 %BA%D0 %B8 %D0 %B9,_% D0 % 90 %D0 %BB%D0 %B5 %D0 % BA%D1 %81 % D0 %B5 %D0 %B9_%D0 %AE% D0 %BB%D0 %B8 %D0 %B0 %D0 %BD%D0 % BE%D0 % B2 %D0 %B8 %D1 %87. 8. Iak vyhliadaie katsapska pravda i katsapska ideia (Na pidstavi sudovoho protsesu katsapiv u Lvovi) // Rusyny a moskali. Zbirka statei i opovidan. – Chernivtsi: Z drukarni tov. “Ruska Rada” pid zariadom Ivana Zakharka, 1911. – 111 s., ss. 82 – 91. 9. Ukraina vozobnovyla polytycheskyi “Maramarosh-Syhetskyi protsess” // http://podkarpatrus. livejournal. com/46593. html. 10. Protsess po delu S. Bendasiuka i tovaryshchei // http://alternatio. org/articles/item/4451-%D0 %BF%D1 %80 %D0 % BE%D1 %86 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %81-%D0 % BF%D0 %BE% D0 %B4 % D0 %B5 % D0 %BB%D1 %83-%D1 %81 %D0 %B1 %D0 %B5 % D0 %BD% D0%B4 %D0 %B0 % D1 %81 %D1 %8E%D0 %BA%D0 %B0-%D0 %B8-%D1 %82 %D0 %BE%D0 %B2%D 0 % B0 %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %89 %D0 %B5 % D0 %B9. 11. Lvovskii russkii polytycheskiiprotsess o hosudarstvennoi izmienie 1914 h. (fotoalbom z 28 fotohrafii). – b. m, b. d. 12. Lvovskyi protsess(1912–1914) // https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0 %9B% D1 %8C%D0 %B2 %D0 %BE%D0 B2 %D1 %81 %D0 %BA%D0 %B8 %D0 %B9_%D0 %BF%D1 %80 %D0 %BE%D1 %86 %D0 %B5 %D1 %81 %D1 %81_(1912 %E2 %80 %941914). 13. Makovskyi V. Talierhof (Spohady i dokumenty). – Lviv:
Z drukarni “Dila”, 1934. – 260 s. 14. Talerhof // https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0 %A2%D0 %B0 %D0 %BB%D0 % B5 % D1 %80 %D0 %B3 %D0 %BE%.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 474–481