Professionalization of judges as a basis for democratization of the judicial system of Ukraine: organizational and legal measures

2020;
: 39-46

Huk N. "Professionalization of judges as a basis for democratization of the judicial system of Ukraine: organizational and legal measures"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Authors:
1
Process postgraduate student I year of specialization 081 Law

The article, based on the analysis of scientific works, current regulations and law enforcement practice, provides a comprehensive philosophical and legal study of modeling the process of professionalization of judges in the context of the modern process of reforming the state and legal sphere, identifying parts that provoke professionalization of judges. options for influencing it. The main trends of further improvement of the judiciary are identified, namely: verification of the feasibility and effectiveness of the legally defined model of forming the judiciary - appointment to the position of a judge on a non-political, transparent, competitive basis at the request of the GRP with public involvement; professionalization of the judiciary; guaranteeing the independence of the judiciary and, as a result, ensuring the independence and security of the judiciary; raising moral and ethical requirements for judges in accordance with international standards; the growth of the authority of judges in society and unconditional trust in them.

1. Khotynska-Nor O. Z. Teoriia sudovoi reformy: instytutsionalni pastky [Theory of judicial reform: institutional traps]. Sudova apeliatsiia. 2015. № 3. P. 35–42. 2. Chernovskyi O. K. Psykholohichna kompetentnist suddi u praktychnii diialnosti.[Psychological competence of the judge in practice] Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2011. № 2 (6). P. 14–18. 3. Chupryna Yu.Iu. Derzhavna polityka reformuvannia systemy sudovoi vlady v Ukraini . [State policy of reforming the judiciary in Ukraine ]: avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upravl. Dnipropetrovsk, 2011. 20 p. 4. Moskvych L. M. Osobystisni yakosti suddi v systemi zabezpechennia efektyvnosti sudovoi systemy.[Personal qualities of a judge in the system of ensuring the efficiency of the judicial system.] Derzhava i pravo. 2009. Vyp. 45. P. 201–207. 5. Obrusna S. Yu. Administratyvno-pravovi zasady reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy.[ Administrative and legal principles of reforming the judicial system of Ukraine]: dys. .. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra. yuryd. nauk. Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 2011. 430 s. 6. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. T. 4, 1973. 840 p. 7. Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv».[ Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges"] Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2016. № 31. St.545. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 29.09. 2020 r.) 8. Shelever N. Osoblyvosti reformuvannia suddivskoho imunitetu pislia vnesenykh zmin do Konstytutsii Ukrainy [Features of reforming judicial immunity after amendments to the Constitution of Ukraine](v chastyni pravosuddia). Visegrad Journal on Human Rights. № 5/1. 2016. S. 167–170. URL: http://vjhr.sk/archive/2016_5/part_1/31.pdf (data zvernennia 01.10. 2020 r.) 9. Shevchuk S. V. Sudova pravotvorchist: svitovyi dosvid i perspektyvy v Ukraini. [Judicial lawmaking: world experience and prospects in Ukraine] K. : Referat, 2007. 640 p. 10. Kravchyk M. B. Reformuvannia sudovoi systemy yak vazhlyva skladova yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Reforming the judicial system as an important component of European integration of Ukraine]: avtoref. … dys. kand. yuryd. nauk. Lviv, 2015. 20 p. 11. Kryvenko V. V. Demokratyzatsiia sudovoi systemy Ukrainy [Democratization of the judicial system of Ukraine]: problemy i perspektyvy: dys. … kand. yuryd. nauk. Odesa : Odeska natsionalna yurydychna akademiia, 2006. 216 p. 12. Prylutskyi S. V. Sudova vlada v umovakh formuvannia hromadianskoho suspilstva ta pravovoi derzhavy v Ukraini [Judiciary in the formation of civil society and the rule of law in Ukraine]: avtoref. dys. … d-ra. yuryd. nauk. Kyiv, 2013. 36 p. 13. Shuklina N. Profesiinyi rozvytok suddi: vyklyky sohodennia.[ Professional development of a judge: challenges of today] Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2013. № 3. P. 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_3_6 (data zvernennia 2.10. 2020 r.) 14. Prylutskyi S. V. Konstytutsiina modernizatsiia statusu suddiv yak shliakh u podolanni koruptsiinoi zalezhnosti sudovoi vlady Ukrainy.[ Constitutional modernization of the status of judges as a way to overcome the corruption dependence of the judiciary of Ukraine.] Pravo Ukrainy. 2017. № 1. P. 12–18. 15. Prylutskyi S. V. Hromadianske suspilstvo v mekhanizmi sudovoi vlady ta pravosuddia: teoretyko-pravovyi aspekt. [Civil society in the mechanism of judicial power and justice]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. № 1. P. 236–242. 16. Bobrovnyk S. V. Novi aspekty doslidzhennia teorii sudovoi vlady.[New aspects of the study of the theory of the judiciary] Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2013. № 2. P. 337–339.