Philosophical meaning funktsionuvannya state in derzhavinsky theory. Kistiakowsky

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 373–384

Authors: 

Z. Homenjuk

Philosophical maintenance of functioning of the legal state opens up in the state known theory of B. Kistyakovsky. The modern state of ukrainianstate known necessitates rethinking the foundations of theoretical and philosophical-legal state understanding as the real, objective phenomenon, that is in permanent development, exists not self on itself, but in close connection with the economic, political, spiritual terms of the society life, with human nature, its necessities. At the same time important is also finding out of limits of state intervention in social life, determination of forms and methods of her activity, interaction with the institutes of civil society through the prism of the actualization of rangeproblemsof the research of statecreative processes, taking into account the traditional approaches suggested by famous scientists, filling them with new content, taking into account both global processes and featuresof development the national statehood.

1. Shemshuchenko Yu. Pravova derzhava[Legalstate] // Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova red. kol.) ta in. K.: Ukr. Entsykl. T. 5: P-S. 2003. 736 p. 2. KistjakovskijB. A. Gosudarstvennoepravo (obshheeirusskoe). LekciichitannyevMoskovskomkommercheskominstitutev 1908/1909 akademicheskomgodu[Constitutional law (common and Russian). Lectures in the Moscow commercial institute in 1908/1909 academic year] // B. A. Kistjakovskij Filosofija i sociologija prava / sost., primech., ukaz. V. V. Somova. SPb.: RHGI, 1999. pp. 415–571. 3. Mirzaev S. B. Antichnyeuchenijaoformahgosudarstva[Theancientdoctrineofthestateforms] / S. B. Mirzaev // Istoriko-pravovyeissledovanija: problemyiperspektivy / otv. red. V. S. Nersesjanc. – M.: Institut gosudarstva i prava AN SSSR, 1982. pp. 17–24. 4. Bachynin V. A. Filosofiya prava [Thephilosophy of law]: slovnyk [dictionary]/ V. A. Bachynin, V. S. Zhuravs’kyy, M. I. Paniv. K.: Kontsern. VD “In-Yure”, 2003. 408 p. 5. Teoriya derzhavy i prava[The theory of the state and right]: navch. posibnyk / S. K. Bostan, S. D. Husaryev, N. M. Parkhomenko ta in. K.: VTs “Akademiya”, 2013. 348 p. 6. Horbach O. Politolohiya[Politology]: navch. posibnyk. 2-he vyd., dop. ta pererob. / O. Horbach, R. Demchyshak. L’viv: vyd-vo L’vivs’koyi politekhniky, 2013. 260 p. 7. Tymoshenko V. I. Rozvytok teoriyi derzhavy v polityko-pravoviy dumtsi Ukrayiny i Rosiyi (kinets’ KhIKh – pochatok KhKh st.)[The development of the theory of statein the political and legal thought of Ukraine and Russia (late XIX – early XX centuries).]: Monohrafiya / V. I. Tymoshenko. – K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny, 2004. 358 p. 8. Kistjakovskij B. A. Social’ny# nauki i pravo. Ocherki…[Social sciences and law. Essays...]// B. A. Kistjakovskij. Filosofija i sociologija prava / sost., primech., ukaz. V. V. Somova. SPb.: RHGI, 1999. pp. 5–414. 9. Kistyakivs’kyy B. O. Derzhava i osobystist’[State and personality]// Bohdan Kistyakivs’kyy. Vybrane. – K.: Abrys, 1996. pp. 237–274. 10. Pozdnyakov V. M. Filosofiya prava B. Kistyakivs’koho[Thephilosophy oftheB. Kіstyakіvsky rights] // V. M. Pozdnyakov. Istoriya filosofs’koyi dumky Ukrayiny KhKh st.: posibnyk. K.: Pedahohichna dumka. pp. 51–55. 11. Entsyklopediya ukrayinoznavstva[Encyclopedia ofUkraine knowlage]: perevyd. v Ukrayini. L’viv: NTSh, 2000. T. 9. pp. 3205–3560. 12. Yaremchuk S. V. Yurydychna paradyhma prava i derzhavy[A legalparadigm of law and state] / S. V. Yaremchuk // Aktual’ni problemy yurydychnoyi nauky – 2012: mater. mizhnarod. nauk.-prkt. konferentsiyi (Kyyiv, 14 hrudnya 2012 r.) / Za zah. red. V. K. Matviychuka, M. I. Karpenka. K., 2013. pp. 155–157. 13. Hrynyuk R. F. Ideya pravovoyi derzhavy: teoretyko-pravova model’ i praktychna realizatsiya[An idea of the legal state: theoretical and legal model and practical realization] / R. F. Hrynyuk. K.: Kontsern “Vydav. Dim “In Yure”, 2004. 388 p. 14. Zharovs’ka I. M. Derzhavna vlada: pravovi katehoriyi[State power: legal categories]: monohrafiya / I. M Zharovs’ka. L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koyi komertsiynoyi akademiyi, 2012. 196 p. 15. Loshchykhin A. M. Funktsiyi suchasnoyi derzhavy:
narys yurydychnoyi teoriyi[The functions of the modern state: an essay of legal theory]: monohrafiya. / A. M. Loshchykhin. K.: Lohos, 2013. 228 p.