Right to public information access: protective mechanism in Ukraine

Автори: 
Olha Skochulias-Pavliv

The article analyzes the concept of the protective mechanism of the right to public information access. Particular attention is paid to the judicial mechanism of the protection of right to public information access in an administrative procedure. The article points out flaws of legal regulation, which prevent proper legal protection of the right to public information access.

1. Stratehiya rozvytku informatsiynoho suspil'stva v Ukrayini : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 travnya 2013 roku № 386-р, Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, No. 44, 2013. 2. Skakun O. F. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of the state and law], Khar'kov, Konsum Publ., 2000, 704 p. 3. Volynka K. H. Zabezpechennya prav i svobod osoby [Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya], u 10-y t., T. 2, Vidp. red. Yu. I. Rymarenko, Ya. Yu. Kondrat'yev, V. Ya. Tatsiy, Yu. S. Shemshuchenko, Kyiv, Vydavnychiy dim «In Yure» Publ., 2005, pp. 259–280. 4. Sydorchuk Yu. M. Mekhanizmy zakhystu prav
lyudyny ta hromadyanyna: sutnist' i perspektyvy rozvytku v Ukrayini [The mechanisms of human rights and citizen the essence and prospects of development in Ukraine]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu. Pravoznavstvo, 2013, Vol. 682, pp. 33–35. 5. Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro rozhlyad sprav v poryadku administratyvnoho sudochynstva za 2014 rik ta za pershe pivrichchya 2015 roku. Available at:http://www.court.gov.ua. 6. Zvit apelyatsiynoyi instantsiyi pro rozhlyad apelyatsiynykh skarh u administratyvnykh spravakh za 2014 rik ta za pershe pivrichchya 2015 roku. Available at:http://www.court.gov.ua. 7. Tsurkan M., Byelova O. Deyaki problemni pytannya vyznachennya sfery diyi Zakonu Ukrayiny «Pro dostup do publichnoyi informatsiyi» u protsesual'niy diyal'nosti administratyvnykh sudiv [Some problem questions determining the scope of the Law of Ukraine On Access to Public Information in the processual activity of administrative courts], Visnyk Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny, 2014, Vol. 1, pp. 20–27. 8. Analitychna dovidka za rezul'tatamy
provedenoho Derzhkomteleradio monitorynhu informatsiynoho napovnennya ofitsiynykh veb-saytiv orhaniv vykonavchoyi vlady u pershomu pivrichchi 2015 roku. Available at: http://www.comin.kmu.gov.ua. 9. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi : Zakon Ukrayiny vid 13 sichnya 2011 roku № 2939-VI, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of the Supreme Soviet of Ukraine, No. 32, 2011.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 150–155