Current issues of access of citizens to public information and problems of the law of ukraine “on access to public information”

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 25–31

Authors: 

I. Berezovska

The article is devoted to the issues of citizens’ access to public information. Considered and analyzed problems related to the application of the Law of Ukraine “On access to public information” by the administrative courts. The propositions concerning the elimination of problems in this area are grounded.

1. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 r. [The Constitution of Ukraine of June 28, 1996], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 1996, No. 30, p. 141. 2. Pro informatsiyu : Zakon Ukrayiny vid 02 zhovtnya 1992 r.[On information: Law of Ukraine of October 2, 1992], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 1992, No. 48, p. 650. 3. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. [The Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 16, 2003], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2003, No. 40–44, p. 356. 4. Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi: Zakon Ukrayiny vid 11 sichnya 2001 r. [On protection of economic competition: Law of Ukraine of January 11, 2001], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2001, No. 12, p. 64. 5. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi : Zakon Ukrayiny vid 13 sichnya 2011 r. [On access to public information: Law of Ukraine of January 13, 2011], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2011, No. 32, p. 314. 6. Karver R.,Hamerer L., Buchanan S., Muhedini E., Zakharov Ye. Svoboda informatsiyi: teoriya ta praktyka: navchal’nyy posibnyk dlya derzhavnykh sluzhbovtsiv [Freedom of Information: Theory and Practice], Kyiv, Tyutyukin Publ., 2010, 128 p. 7. Petrova N., Yakubenko V. Media pravo: dlya studentiv fakul’tetiv/viddilen’ zhurnalistyky [Media Law],Kyiv, TOV ”Kyyivs’ka typohrafiya” Publ., 2007, 280 p.