Some essential characteristics of corruption criminal activity

Автори: 
S. Yakimova

In the article the various scientific approaches to the interpretation of criminal activity. In order to counter systemic corruption in Ukraine expediency corruption investigation of criminal activity as a specific form of social practice. In this regard, attention is focused in particular on the characteristics of a corruption crime, selfish, adaptive nature; purpose of obtaining undue advantage of its participants; specific ways of masking related to illegal use of capacity management; individual, group and collective level of development; regional and global scale of operation and more. Determined the possible directions of further development of scientific knowledge of the phenomenon of corruption crime. On the one hand, corrupt criminal activity is an integral part of the modern mercenary criminal activity in Ukraine. On the other hand, the systemstructural and holistic nature of corruption criminal activity allows it to be regarded as a separate species, which works closely with other criminal activities in Ukraine and abroad.

1. Tishchenko V. V. Zlochynna diyal’nist’ yak ob“yekt kryminalistyky [Criminal activity as an object of criminology]. Aktual’ni problemy derzhavy i prava, 2006, vol. 27, pp. 139-145. 2. Kamynskyy M. K. Krymynalystycheskoe uchenye o mekhanyzme prestuplenyya, sposobakh eho podhotovky, sovershenyya y sokrыtyya. Krymynalystyka. T. 1: Ystoryya, obshchaya y chastnaya teoryy [Criminalistic doctrine about the mechanism of crime, methods of preparation, fulfillment and concealment. Forensics. Volume 1: History, general and special theories], Moscow, 1995. 321 p. 3. Zelins’kyy A. F. Korzhans’kyy M. Y. Koryslyva zlochynna diyal’nist’ [Lucrative criminal activity], Kiev, Heneza Publ., 1998. 144 p. 4. Kryvosheyn P. K. Povtornost’ v sovet·skom uholovnom prave (teoretycheskye y praktycheskye problemы) [Repetition in the Soviet criminal law (theoretical and practical problems)], Kiev, Vyshcha shkola Publ., 1990. 159 p. 5. Enykeev M. Y. Psykholohyya prestuplenyya y sledstvenno-poyskovoy
deyatel’nosty. Teoryya krymynalystyky y metodyka rassledovanyya prestuplenyy [The psychology of the crime and the investigation and search activities. Theory and Methodology of Criminology investigation of crimes], Moscow, 1990. 123 p. 6. Beschastnyy V. M. Sotsial’no-psykholohichni osnovy upravlinnya indyvidom i hrupoyu: navchal’no-praktychnyy posibnyk [Socio-psychological basis of individual and group management: Training and practical guide], Donets’k, Donets’kyy yurydychnyy instytut Publ., 2006. 160 p. 7. Kvasha O. O. Ponyattya kolektyvnoho zlochynu, kolektyvnoyi zlochynnoyi diyal’nosti, kolektyvnoho sub“yekta v yurydychniy nautsi [The concept of collective crimes, collective criminal activity, collective entity in legal science]. Chasopys Kyyivs’koho universytetu prava, 2014, no. 1, pp. 270- 274. 8. Karpov N. S. Kryminalistychni zasady vyvchennya zlochynnoyi diyal’nosti. Avtoref. dys na zdobuttya nauk. stupenya doktora yuryd. nauk : spets. 12.00.09 “Kryminal’nyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza” [Criminalistic bases of studying criminal activity]. Kiev, 2008. 32 р. 9. Matushkyna N. V. Krymynalystycheskaya model’ prestupnoy deyatel’nosty po sovershenyyu эkonomycheskykh prestuplenyy [Krymynalystycheskaya model prestupnoy activity on sovershenyyu Ekonomicheskie crimes]. Vestnyk Udmurt·skoho unyversyteta, 2010, vol. 1, pp. 55-60. 10. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny dostrokovo vidklykalo zi Slovachchyny dyplomata, prychetnoho do kontrabandy syharet [The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine withdrew prematurely from the Slovak diplomat involved in the smuggling of cigarettes], Available at: http://www. unian. ua/politics/1354563-mzs-ukrajini-dostrokovovidklikalo- zi-slovachchini-diplomata-prichetnogo-do-kontrabandi-sigaret. html (accessed 29.05.2016). 11. Kuz’michov V. S., Tsymbal P. V., Yevdokimenko S. V. Ponyattya zlochynnoyi diyal’nosti [The concept of crime]. Naukovyy visnyk Akademiyi derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2000, no. 3, pp. 119–123.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 553–559