Actual data as part evidence formed through information and communication technologies in the proceedings of an administrative offense

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 107–116

Authors: 

O. Sirant

In the article the theoretical aspects of administrative jurisdiction in the process of evidence as part of the evidence generated using information and communication technologies in the proceedings on administrative offenses. Analyzes the legal nature of the evidence in the case of an administrative offense.

1. Dodin E. V. Dokazatel’stva v administrativnom protsesse [Dokazatel’stva vadministrativnomprotsesse]/ E. V. Dodin. Moscow: Yuridicheskaya literatura Publ, 1973.192 p. 2. Yesimov S. S. Yurydychna pryroda administratyvnykh pravoporushen’ u informatsiyniy sferi [Yurydychna pryroda administratyvnykh pravoporushen u informatsiyniy sferi]/ S. S. Yesimov // Nauk. visnyk L’viv. derzh. un-t vnutr. sprav. Seriya yurydychna. 2014. Vol. 4. pp. 128–136. 3. Marushchak A. I. Priorytety rozvytku informatsiynoho prava Ukrayiny [Priorytety rozvytku informatsiynoho prava Ukrayiny]/ A. I. Marushchak // Informatsiya i pravo. 2011. Vol.1 (1). pp. 20–24. 4. Kosyk V. V. Dokazy u spravakh pro administratyvni pravoporushennya ta administratyvnoho sudochynstva: deyaki problemy realizatsiyi [Dokazy u spravakh pro administratyvni pravoporushennya ta administratyvnoho sudochnstva deyaki problemy realizatsiyi]/ V. V. Kosyk // Pravo i bezpeka. 2012. Vol. 5 (47). pp. 83–87 5. Kazachuk I. V. Dokazy i dokazuvannya u administratyvno-deliktnomu protsesi: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo [Dokazy i dokazuvannya u administratyvno-deliktnomu protsesi: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: spets.12.00.07 Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; nformatsiynepravo] / I. V. Kazachuk.Kiev, 2015. 22 p. 6. Klochkova N. V. Dokument yak dzherelo dokaziv u administratyvnomu sudochynstvi: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 [Dokument yak dzherelo dokaziv u administratyvnomu sudochynstvi dys. kand. yuryd. Nauk spets.12.00.07]/ Nataliya Viktorivna Klochkova. Kiev, 2016. 209 p. 7. Kurylo M. P. Dokazy ta dokazuvannya v sudovykh protsesakh riznykh haluzey protsesual’noho prava: mozhlyvosti unifikatsiyi [Dokazy ta dokazuvannya v sudovykh protsesakh riznykh haluzey protsesual’noho prava mozhlyvosti unifikatsiyi] / M. P. Kurylo // Byuleten’ Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny. 2013. Vol. 12. pp. 119–125. 8. Administratyvna diyal’nist’ orhaniv vnutrishnikh sprav. Zahal’na chastyna: navch. posib.
 [Administratyvna diyal’nist orhaniv vnutrishnikh sprav. Zahal’na chastyna nachposib] / V. V. Sereda, M. P. Hurkovs’kyy, M. V. Kovaliv, Yu. S. Nazar ta in.; Za zah. red. V. V. Seredy. L’viv: L’vDUVS Publ, 2015. 512 p. 9. Dokazy v administratyvnomu protsesi. Metodychni rekomendatsiyi. [Dokazy v administratyvnomu protsesi. Metodychni rekomendatsiyi] Odesa: Holovne terytorial’ne upravlinnya yustytsiyi v Odes’kiy oblasti Publ, 2015. 14 p. 10. Ponyattya ta osoblyvosti dokazuvannya v administratyvno-yurysdyktsiyniy diyal’nosti orhaniv vnutrishnikh sprav [Ponyattya ta osoblyvosti dokazuvannya v administratyvno yurysdyktsiyniy diyal’nosti orhaniv vnutrishnikh sprav] / Mul’tymediynyy navchal’nyy posibnyk NAVS. Available at: http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_prostypku/Files/L2/L2_1.htm 11. HaponyukM. Tretye oko abo videozapys yak zasibdokazuvannya / M. Haponyuk [Tretye oko abo videozapys yak zasib dokazuvannya] / M. Haponyuk // Yurydychna hazeta online. 21 bereznya 2016.: Availableat: http://yurgazeta. com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/trete-oko-abo-videozapis-yak-zasib-dokazuvan nya.html 12. Povnovazhennya apelyatsiynoho sudu pry perehlyadi rishennya sudu: teoretychni ta praktychni spirni pytannya [Povnovazhennya apelyatsiynoho sudu pry perehlyadi rishennya sudu teoretychni ta praktychni spirni pytannya]/ A. V. Hnatenko, D. D. Luspenyk // Verkhovnyy Sud Ukrayiny. Informatsiynyy server. Availableat: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c 080037 bac9/f7d1e44d8cd0ca46c22577050036bd0f OpenDocument 13. Ostapenko O. I. Administratyvna deliktolohiya: sotsial’no-pravovyy fenomen i problemy rozvytku [Administratyvna deliktolohiya sotsial’nopravovyy fenomen i problemy rozvytku] / O. I. Ostapenko. L’viv: In-t vnutr. sprav pry Ukr. akad. vnutr. Sprav Publ, 1995. 312 p. 14. Administratyvna vidpovidal’nist’: kurs lektsiy [Administratyvna vidpovidal’nist’ kurslektsiy]/ [Kolpakov V. K. i in. ; za red. O. V. Kuz’menko]. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2016. 567 p. 15. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki: obshchaya teoriya kriminalistiki. [Kurs kriminalistiki obshchaya teoriya kriminalistiki] V 3 t.; T.1 / R. S. Belkin. Moscow Yurist, 1997. 408 p. 16. Hudyma A. Pro pravovu dopomohu advokata v administratyvno-deliktnomu protsesi: zarubizhnyy dosvid [Pro pravo v dopomohu advokata v administratyvno deliktnomu protsesi: zarubizhnyydosvid]/ A. Hudyma // Visegrad journal on human rights. Vedecky casopis fakulty prava Paneuropskej vysokej skoly. 2016. Vol. 1 / 2.
pp. 107–112. 17.Hlshkov V. B. Informatsiya [Informatsiya] / V. B. Hlushkov //Ukrayins’ka radyans’ka entsyklopediya. 2-he vyd. Kiev: Vyd-vo URE, 1979. pp. 420. 18. Kharenko O. V. Ponyattya “informatsiya” v yurydychniy nautsi ta zakonodavstvi Ukrayiny [Ponyattyainformatsiyavyurydychni ynautsita zakonodavstviUkrayiny] / O. V. Kharchenko // Chasopys Kyyivs’koho un-tu prava. 2014. Vol. 3. pp. 123/19.U. Ross Eshbi. Vvedenie v kibernetiku [Vvedenie v kibernetiku] / U. Ross Eshbi // Per. z angl. D. G. Lakhuti; red. V. A. Uspenskii. Izd. 3-e, ster. Moscow: URSS Publ, 2006. 432 p.