Digital evidence is established for the application of information technologies in manufacture on affairs about administrative offences

2017;
: 333 - 340
Authors:
1
Law Institute of Vladimir the Great

In the article the theoretical aspects of the study of digital evidence generated using information and communication technologies in the proceedings in cases of administrative offenses from the perspective of dynamic information system using a synergistic approach henotypolohiyi information and information systems in view of similar studies in the European Union. Analyzes the offense the Code of Ukraine on Administrative Offences where information is created using information and communication technologies can be the target of the offense.

1. Dodyn E. V. Dokazatel'stva v admynystratyvno-yurysdyktsyonnoy deyatel'nosty orhanov vnutrennykh del [The evidence in the administrative and jurisdictional activity of law enforcement bodies: Textbook. Collec.]. Kiev, NIand RIO, MVD, 1985, 100 p. 
2. Kazachuk I. V. Vykorystannya u dokazuvanni elektronnykh dzherel faktychnykh danykh v administratyvno-deliktnomu protsesi [Vikoristannya in dokazuvannі Jerel E-factuality danih in admіnіstrativno-delіktnomu protsesі]. 
A Europeanperspective, Vol. 6, 2014, рр. 93–97. 
3. Muradov V.V Elektronni dokazy: kryminalistychnyy aspekt vykorystannya [Electronicevidence: a forensicaspect]. Comparativelaw, Vol. 3–2, 2013, рр. 313–315. 
4. Razumov V. Y. Osnovy teorii dinamicheskikh informatsionnykh sistem: monografiya [Fundamentals of the theory of dynamic information systems: monograph]. Omsk: PublishinghouseOmSU, 2005, 214 р. 
5. J. Raymond Greene Encyclopedia of Police Science: vol. 2; 3rd ed. / Jack Raymond Greene. – London : Taylor Francis Ltd, United Kingdom, 2014. – 1678 p. 
6. Zemskov Y. A Simcosar: programmnyi kompleks modelirovaniya protsessa monitoringa sostoyaniya informatsionnogo polya Internet [Simcosar: simulation software package for monitoring the state of the information field of the Internet process ]. JournalofMathematicalstructuresandmodeling, Vol. 1 (11), 2013, рр. 128–157. 
7. Mali P. ElectronicEvidence&CyberLaw / PrashantMali // CSI Communications, September 2012, рр. 30–31. Availadleat: http://www.csi-india.org/c/document_library/get_file?uuid=d817e5eb-ca5a-...
8. Sommer P. Digital Evidence, Digital Investigations and E-Disclosure: A Guide to Forensic Readiness for Organizations, Security Advisers and Lawyers / Peter Sommer, 115 р. Availadleat: https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf. 
9. Yesimov S. S. Zakhyst personal'nykh danykh u konteksti rozvytku dynamichnykh informatsiynykh system [Protection of personal data in the context of dynamic information systems]. Herald of National University “Lviv Polytechnic”.Series.Legal science, 2013, Vol. 3, pp. 198–208. 
10. Zakhyst personal'nykh danykh: Pravove rehulyuvannya ta praktychni aspekty : nauk.-prakt. posib. [Personal data protection: legal regulation and practical aspects: nauk. and practical. guidances.]. Bem M. V., Horodys'kyy I. M., Satton H., Rodionenko O. M. Кiev, К.І.С. Publ., 2015, 220 p. 
11. Richnyy zvit za 2015 rik Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi zv’yazku i informatyzatsiyi. Ofitsiynyy veb-portal NKRZI. 29 bereznya 2016 roku. [Annual Report 2015 of the National Commission for State Regulation of Communications and Informatization. Official Web Portal NCRC. March 29, 2016.]. Availadleat: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2015.pdf. 
12. Halyns'ka K. Yu. Zastosuvannya zakhodiv administratyvnoho zapobihannya porushen' informatsiynoho pravoporyadku v Ukrayini [The use of administrative measures to prevent violations of information law in Ukraine]. LegalInformatics, 2014, Vol. 1 (41), pp. 81–87. 
13. Khytra O. L. Vyznachennya administratyvno-pravovoyi vidpovidal'nosti osib za porushennya zakonodavstva pro informatsiyu [The definition of administrative and legal responsibility in case of violation of legislation on information]. Legal. Sciences. electronic journal, 2015, Vol. 3, pp. 135–138.

O. Sirant «Digital evidence is established for the application of information technologies in manufacture on affairs about administrative offences» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/digital-evidence-established-application