The concept and essence of control in the field of information

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 75–80

Authors: 

N. Moroz

The article deals with the issue of understanding the essence of control in the field of information, which is pretty broad and voluminous legal category. It is considered as one way of ensuring the rule of law, and not limited to the range of issues related to compliance with mandatory regulations – the laws and regulations, but also checks the feasibility of activities includes adjusting actions. The effectiveness of informational control a substantial degree on the state of his theory.

1. Anri Fajol’. Obshhee i promyshlennoe upravlenie [General and industrial management]. Moscow, Electronic publication: Centre for humanitarian technologies. Availadle at: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783. 2. Standartyzatsiya, yakist’ produktsiyi, metrolohiya, sertyfikatsiya v systemi administratyvnoho prava / O. I. Ostapenko, L. I. Sopil’nyk [Standardization, the quality of the products, metrology, certification in the system of administrative law]. Lviv, 2011, 123 p. 3. Administratyvna diyal’nist’ orhaniv vnutrishnikh sprav: osoblyva chastyna: / V. V. Sereda, M. P. Hurkovs’kyy, M. V. Kovaliv, Yu. S. Nazar i in. [Administrative activity of internal Affairs bodies: the special part]/ Lviv, 2015, 584 p. 4. Staros’cjak E. Jelementy nauki upravlenija [Elements of management science]. Moscow, Progress Publ., 1964, 168 р. 5. Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / V. B. Aver"yanov ta in. [Executive power and administrative law]. Kiev, Publishing House “In Yure” Publ., 2002, 668 р.
6. Limskaja deklaracija rukovodjashhih principov kontrolja. Prinjata IX Kongressom Mezhdunarodnoj organizacii vysshih kontrol’nyh organov (INTOSAI) v 1977 g. [The Lima Declaration of guidelines on control. Adopted by the IX Congress of the International organization of Supreme audit institutions (INTOSAI) in 1977.]. Availadle at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001. 7. Osnovy menedzhmenta / M. Meskon, M. Al’bert, F. Hedouri [Fundamentals of management]. Moscow, Publishing house “Delo” Publ., 1997, 704 р. 8. Savchenko O. V. Derzhavnyy ta hromads’kyy kontrol’: pytannya spivvidnoshennya v umovakh rozvytku hromadyans’koho suspil’stva [State and public control: the correlation of in terms of civil society development]. Naukovyy visnyk Pravo i suspil’stvo – Scientific Bulletin Law and society, 2015, Vol. 4, no. 3, pp. 162–167. 9. Bryzhko V. M. Osoblyvosti oznak ta material’na spetsyfichnist’ u sferi informatsiynoho prava [Features signs and material specificity in the field of information law]. Naukovyy visnyk Informatsiya i pravo – Scientific Bulletin Information and the right, 2015, Vol. 1, no. 13, pp. 15–26. 10. Burylo Yu. P. Nahlyad (kontrol’) v informatsiynomu sektori ekonomiky [Supervision (control) in the information sector of the economy]. Naukovyy visnyk Porivnyal’no-analitychne pravo – Scientific Bulletin Comparative right, 2013, Vol. 3 – 1, pp. 154–156. 11. Zvit pro robotu Natsional’noyi komisiyi shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi zv"yazku ta informatyzatsiyi za 2014 rik [Report on the work of the National Commission exercising the state regulation of communications and Informatization 2014]. Kiev, NCTS Publ., 78 р. Availadle at: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf. 12. Yesimov S. S. Pravove rehulyuvannya zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya formuvannya doviry do orhaniv derzhavnoyi vlady [Legal regulation of the use of information technologies for building trust in public authorities]. Nauk. visnyk L’vDUVS. Seriya yurydychna – Sciences. Bulletin of Lugod. A series of legal, 2011. Vol. 1, рр. 173–184. 13. Pryntsypy finansovoho kontrolyu v systemi investytsiyno-pravovoyi polityky / N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov [The principles of financial control in the system investment policy]. Visnyk Nats. un-tu “L’vivs’ka Politekhnika”. Seriya: yuryd. nauky – Herald of National University "Lviv Polytechnic". Series: law. Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic Publ., 2015, Vol. 824, pp. 14–21. 14. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi [On access to public information]. The law of Ukraine on February 13, 2011. 15. Pro dostup do sudovykh rishen’ [On access to judicial decisions]. The law of Ukraine on January 22, 2005. 16. Pro derzhavnu tayemnytsyu [On state secrets]. The law of Ukraine on February 21, 1994.