Legislative regulation of areas as the basis of information information security states

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 71–76

Authors: 

Nadiia Moroz

The article deals with the administrative and legal regulation of information sphere of the state, including such important aspects as information security, which in today's conditions is very important for Ukraine in the context of existing threats.

 1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351.
 2. Мастяниця Й. У. Захист інформаційних ресурсів України: проблеми і шляхи їх розв’язання / Й. У. Мастяниця, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К., 2000. – 99 с.
 3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 груд. 2004 р. / Офіц. вид. – К.: Видавн. Дім “Ін Юре”, 2006.
 4. Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 45.
 5. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл. імені М. П. Бажана. – 1999. – Т. 2.: Д-Й. – 744 с.
 6. Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус; за заг.ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.
 7. Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобан, М. І. Панов. – Х.: ФОЛІО, 2002. – 285 с.
 8. Литвиненко О. В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії): автореф. дис.... канд. політ. наук: спец. 23.00.04 / О. В. Литвиненко. – К., 1997. –18 с.
 9. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія / Б. А. Кормич. – Одеса: Юридична література, 2003. – 472 с.
 10. Крутских А. О международной информационной безопасности / А. Крутских, А. Федоров // Международная Жизнь. – 2000. – № 2. – С. 43–47.
 11. Гурковський В. І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 25.00.02 / В. І. Гурковський – К., 2004. – 225 с.
 12. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: учеб. для студентов вузов / В. И. Ярочки. – М.: Академ. проект. Фонд “Мир”, 2003. – 640 с.
 13. Харченко Л. С. Інформаційна безпека України: Глосарій / Л. С. Харченко, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. А. Калюжного. – К.: “Текст”, 2004. –180 с.
 14. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650.
 15. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – С. 93.
 16. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 81/94-ВР зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 1703-IV від 11 трав. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – С. 394.
 17. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – С. 345.
 18. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.