The features of proceedings for cases on administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 391–398

Authors: 

N. Zilnyk

In the article is considered features of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept of proceedings for cases of administrative violations in this field of has been defined. The features, principles and stages of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification have been outlined. Has been emphasized that the proceedings for cases of administrative violations has both general and specific features, which can not contradict, but rather points to the individualization of administrative proceedings in individual cases.

1. Kuzmenko O.V., Hurzhiy T.O. Administratyvno-protsesualne pravo Ukrayiny [Administrative Procedural Law Ukraine], Kyiv, Atika Publ., 2008, 416 p. 2. Demskyy E. F. Administratyvne protsesualne pravo Ukrayiny [Administrative Procedural Law Ukraine], Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2008, 496 p. 3. Bandurka A. M., Tyshchenko N. M. Administrativnyy protsess[Administrative process], Kharkiv, NUVD Publ., 2001, 353 p. 4. Holosnichenko I. P. Administratyvnyy protses[Administrative process], Kyiv, HAN Publ., 2003, 256 p. 5. Vedyernikov Yu. A., Shkarupa V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative law of Ukraine], Kyiv, Tsentr navchenoyi literatury Publ., 2005, 334 p. 6. Bevzenko V. M.
Uchast v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny subyektiv vladnykh povnovazhen: pravovi zasady, pidstavy ta formy [Participation in administrative proceedings Ukraine government entities: the legal basis, the basis and forms], Kyiv, Pretsedent Publ., 2010, 475 p. 7. Borodin I. L. Administratyvnoyurysdyktsiynyy protses[Administrative and jurisdictional process], Kyiv, Alerta Publ., 2007, 184 p. 8. Savchenko A. I. Teoretyko-metodolohichni pidkhody do sutnosti administratyvnoho protsesu [Theoretical and methodological approaches to the essence of the administrative process]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2014, No. 4, pp. 76–80. 9. Panova I. V. Administrativnyy protsess v Rossiyskoy Federatsii: Ponyatie, printsipy i vidy [The administrative process in the Russian Federation: concept, principles and types]. Pravovedenie, 2000, No. 2, pр. 114–127. 10. Bytyak Yu. P., Harashchuk V.M., Zuy V.V. Administratyvne pravo [Administrative law], Kharkiv, Pravo Publ., 2013, 656 p. 11. Salishcheva N.G. Administrativnyy protsess v SSSR [The administrative process in the USSR], Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 1964, 158 p. 12. Shemshuchenko Yu. S. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Kyiv, Yurydychna dumka Publ., 2012, 1020 p. 13. Kozlov Yu. M., Popov L. L. Administrativnoe pravo [Administrative law], Moscow, Yurist Publ., 2000, 728 p.14. Yakimov A. Yu. Administrativnoyurisdiktsionnyy protsess i administrativno-yurisdiktsionnoe proizvodstvo [Administrative-jurisdictional process, administrative and jurisdictional proceedings]. Gosudarstvo i pravo, 1999, No. 3, pp. 5–10. 15. Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V. Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative law of Ukraine], Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2003, 544 p. 16. Averyanov V. B. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs. Tom 1. Zahalna chastyna [Administrative Law of Ukraine. Academic Course. Volume 1. Chapeau], Kyiv, In Yure Publ., 2005, 584 p. 17. Sopilnyk L.I., Ostapenko O. I. Standartyzatsiya, yakist
produktsiyi, metrolohiya, sertyfikatsiya v systemi administratyvnoho prava [Standardization, product quality, metrology and certification in system of administrative law], Lviv, Lvivskyy universytet biznesu ta prava Publ., 2011, 124 p. 18. Kalyuzhnyy R. A., Komzyuk A. T., Pohribnyy O. O. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: Naukovo-praktychnyy komentar[Code of Ukraine on Administrative Offences: Scientific and practical commentary], Kyiv, Vseukrayinska asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist” Publ., 2008, 655 p. 19. Bakhrakh D. N. Administrativnoe pravo[Administrative law], Moscow, BEK Publ., 1996, 355 p. 20. Ostapenko O. I., Kisil Z. R., Kovaliv M. V., KisilR. V. Administratyvne pravo [Administrative law], Kyiv, Vseukrayinska asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist” Publ., 2008, 536 p.