Legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the fild of standardization, quality products, metrology and certification

Автори: 
Nadiya Zilnyk

The article deals with the peculiarities of the legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification. The concept of administrative jurisdiction is defined on the basis of the 40 provisions of scientific literature and legal dictionaries. There has been outlined system of bodies empowered to hear cases of administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification.

 1. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К.: Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.
 2. Остапенко О. І. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / О. І. Остапенко. – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 213 с.
 3. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 4. Юридический энциклопедический словарь / глав. ред. А. Я. Сухарев; ред. кол.: М. М. Богуславский, М. И. Козырь, Г. М. Миньковский. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. – 415 с.
 5. Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР / Салищева Н. Г. – М., 1964. – 158 с.
 6. Шергин А. П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел и пути повышения ее эффективности / А. П. Шергин, М. Я. Саввин. – М., 1997. – 214 с.
 7. Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н. Ю. Хаманева. – М., 1997. – С. 115.
 8. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 317 с.
 9. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії / А. Пилипенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 26–31.
 10. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / Національна академія внутрішніх справ України / Валерій Костянтинович Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
 11. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
 12. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с.
 13. Участники производства по делам об административных правонарушениях: учебное пособие / Астахов Д. В., Зубач А. В., Костенников М. В., Кардашова И. Б., Куракин А. В., Обыденова Т. В.; под ред. д.ю.н., проф. М. В. Костенникова. – М.: Московский университет МВД России, 2005. – 518 с.
 14. Сопільник Л. І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, О. І. Остапенко. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2011. – 124 с.
 15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 16. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 17. Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР від 09 березня 1988 року” // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1988. – № 12. – Ст. 318.
 18. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41. – Ст. 529.
 19. Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / І. О. Личенко. – Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 160 с.
 20. Указ Президента України “Про Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України від 06 квітня 2011 року” // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 10. – С. 3. – Ст. 553.
 21. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого від 22 червня 1999 року за № 1109” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 25. – Ст. 127.
 23. Указ Президента України “Про Положення про Державну екологічну інспекцію України” від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – С. 86. – Ст. 617.
 24. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
 25. Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів” від 13 квітня 2011 року № 465/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – С. 340. – Ст. 1271.
 26. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
 27. Закон України “Про стандартизацію” від 05 червня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058.
 28. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.
 29. Закон України “Про лікарські засоби” від 04 квітня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
 30. Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів” від 08 квітня 2011 року № 440/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – С. 19. – Ст. 604.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 39–47