Human behavior: approaches to understanding

Автори: 
О. Barabash

The article analyzes the relationship between “conduct” and “activities”. Named and described the main approaches to understanding the concept of “behavior” of man.

1. Harasymiv T. Z. Ponyattya “povedinka” ta “diyal’nist’” yak osnova filosofemy deviantnoyi povedinky [The concept of “behavior” and “activities” as a basis filosofemy deviant behavior], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Yurydychni nauky, 2015, Vol. 824, pp. 228–232. 2. Pys’menyts’kyy A. A. Teoriya derzhavy i prava: navchal’nyy posibnyk [Theory of law: a tutorial]. – Kharkiv, 2007, 252 p. 3. Shchepan’skyy Ya. Elementarne ponyatyya sotsyolohyy [Basic concepts of
sociology]. – Moskva, 1969, 240 p. 4. Kozenko Yu. O. Pravova povedinka osoby: aksiolohichnonormatyvna determinatsiya : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.12 [Legal povedіnka individuals: aksіologіchno-normative determіnatsіya], L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. – L’viv, 2012, 193 р. 5. Oksamytnyy V. V. Pravovoe vospytanye – vazhnyy faktor sotsyal’noy aktyvnosty lychnosty [Legal education – an important factor in the social activity of the individual]. – Kyiv, 1979, 231 р. 6. Vytruk N. V. Obshchaya teoryya yurydycheskoy otvet·svennosty [The general theory of legal liability]. –
Moskva, 2009, 258 p. 7. Pavlov Y.Ya. Sbornyk sochynenyy [Collected works]. – Moskva, 1963, 410 p. 8. Yunh K. Psykholohyya bessoznatel’noho [Psychology of the unconscious]. – Moskva, 1975, 481 р. 9. Uotson Dzh. B. Psykholohyya kak nauka o povedenyy [Psychology as a science of behavior]. – Moskva, 1926, 314 p. 10. Skynner B. F. Tekhnolohyya povedenyya [Сonduct Technology]. – Moskva, 1996, 312 p. 11. Harasymiv T. Z. Pryrodni ta sotsial’ni determinanty formuvannya povedinky lyudyny: filosofs’kopravovyy vymir: dys. d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.12 [Natural and social determinant of human behavior: a philosophical and legal aspects], L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav, L’viv, 2009, 458 p. 12. Sorokyn P. A. Еlementarnyy uchebnyk obshchey teoryy prava v svyazy s teoryey hosudarstva [An elementary textbook of general theory of law in connection with the theory of the state]- 2009, 846 р. 13. Fromm Е. Anatomyya chelovecheskoy destruktyvnosty [Anatomy of the human destructiveness]. – Moskva, 1994, 194 p. 14. Dyurkheym. Sotsyolohyya, ee predmet, metod,
prednaznachenye [Sociology, its subject matter, method, purpose]. – Moskva, 1995, 352 p. 15. Berdyaev N. A. Smysl tvorchestva (opravdanyya cheloveka) [Meaning of Creativity (human justification)]. – Moskva, 1916, 215 p. 16. Al’fonsas V. Lychnost’ y pravovoe rehulyrovanye: tvorcheskye poysky [Personality and legal regulation of: creative pursuits]. – Luhansk, 2006, 149 p. 17. Kudryavtsev V. N. Pravo y povedenye [Right and behavior]. – Moskva, 1976, 211 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 4–8