European Union law integration impact on legal frameworks of itsmember states

Автори: 
O. Kozak

The article defines the meaning of integrated national legal frameworks of European Union member states analysing doctrinal principles of supremacy and direct force of European Union law. It proves that ensuring total supremacy of law European Union guarantees its precedence so that national laws and regulations do not contradict or defeat standards of European Union law. The article considers the concept of direct force of law implying that both courts and governmental authorities and citizens of the member states are obliged to follow laws and regulations adopted by European Union authorities without ratifying them additionally in national legal frameworks or recognizing them otherwise by the member states.

1. Stryel’tsova O. V. Zahal’ni pryntsypy prava yak dzherelo prava Yevropeys’koho Soyuzu [General Principles of Law as a Source of European Union Law]. Al’manakh prava. 2012. Vol. 3. pp. 265–269. 2. Muravyov V. Zahal’ni pryntsypy pravoporyadku Yevropeys’koho Soyuzu [General principles of law of the European Union]. Yevropeys’ke pravo. 2012. Vol. 2–4. pp. 245–260. 3. Reshota V. V. Yevropeys’kyy Soyuz : istorychni, pravovi ta instytutsiyni osnovy [European Union: historical, legal and institutional framework]. L’viv. LRIDU NADU Publ, 2012. 172 p. 4. Tkachenko Ye. V. Zahal’ni pryntsypy prava v
pravoviy systemi Yevropeys’koho Soyuzu [General principles of law in the legal system of the European Union]. Universytet·s’ki naukovi zapysky. 2009. Vol. 1 (29). pp. 323–330. 5. Yevropeys’ka intehratsiya Ukrayiny: politychno-pravovi problemy [European integration of Ukraine: political and legal problems]. Kyyiv. Yurydychna dumka Publ, 2005. 330 p. 6. Amministrazione dell Finanze dello Stato v Simmenthal SpA [1978] ECR 629. European Court Reports. 1987. P. 629. 7. Herdegen M. Yevropeys’ke pravo [European Law]. Kyyiv. K. I. S. Publ, 2008. 528 p. 8. Komarova T. V. Yurysdyktsiya Sudu Yevropeys’koho Soyuzu [Jurisdiction of the Court of the European Union]. Kharkiv. Pravo Publ, 2010. 360 p. 9. Van Gend & Loos [1963] : Rishennya Sudu YeS 26/62 (vytyah). Yevropeys’ke pravo. 2012. Vol. 1. pp. 204–209. 10. Marchenko M. N., Derjabina E. M. Pravo Evropejskogo sojuza. Voprosy istorii i teorii [The right of the European Union. Questions of History and Theory] Moskva. Prospekt Publ, 2010. 432 p. 11. Borshart K.-D. Abetka zakonodavstva Yevropeys’koho Spivtovarystva [Аlphabet European Community law]. Kyyiv. TOV “VIRKSAM” Publ, 2001. 112 p. 12. Opryshko V. F., Omel’chenko A. V., Fastovets’ A. S. Pravo
Yevropeys’koho Soyuzu : Zahal’na chastyna [Right European Union: Chapeau]. Kyyiv. KNEU Publ, 2002. 460 p. 13. Bratsuk I. Z. Teoretyko-pravovi zasady implementatsiyi prava Yevropeys’koho Soyuzu v natsional’ne pravo derzhav-chleniv [Theoretical and legal basis of the implementation of EU law in national law of the Member States]. L’viv. LNU imeni Ivana Franka Publ, 2016. 230 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 205–210

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => yN4K2EqLm9d-ioXBh8KSL_m1wDr1APDd8W5kCwY7zOc [:db_insert_placeholder_1] => yN4K2EqLm9d-ioXBh8KSL_m1wDr1APDd8W5kCwY7zOc [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5654;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:14:20.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800460 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).