Volume 3, Number 855(12), 2016

In this Number

(79 papers)

T. Harasymiv, I. Matviychuk

V. Kuzylyak, R. Yakovchuk, A. Samilo, O. Povstyn, V. Shyshko