Research methodology as a scientific cognition

Автори: 
M. Kelman, I. Koval

Researched the state of lаw methodology science with the discussing in philosophical and scientifical literature‚ the problem of scientific consciousness crisis, the science as dominant way of the world perception.

1. Tsyppelius R. Metodyka pravozastosuvannya [Methods of the Law Enforcement] – Kyiv, “Yustinian” Publ., 2016. – 192 p. 2. Kel’man M. S. Yurydychna nauka problemy metodolohiyi [Legal Science of Methodological Problems] Ternopil, “Terno – hraf” Publ., 2011. – 492 p. 3. Kistyakovskiy B. A. Filosofiya i sotsiologiya prava[Philosophy and Sociology of the Law]. – Saint Petersburg, Rus. khristian. gumanit. In-t Publ., 1998. – 798 p. 4. Tsyppelius R. Yurydychna metodolohiya [Legal Methodology]. Kyiv, Referat Publ., 2004. – 176 p. 5. Khart G. L. A. Ponyatie prava [Meaning of the Law] ]. – Saint Petersburg, Sn – Peterb. un-ta Publ., 2007. – 302 p. 6. Kuznyetsov V.I. Filosofiya prava. Istoriya ta suchasnist [Phylosophy of the Law: History and Modernuty]. – Kyiv, “Stylos” Publ., PTs “Foliant”, 2003. – 382 p. 7. Serl Dzh. Otkryvaya soznanie zanovo [Rediscovery of the Mind]. – Moscow, Ideya – Press Publ., 2002. – 252 p. 8. Husserl’ E. Formal’na i transtsendental’na lohika. Dosvid krytyky lohichnoho rozumu [Formal  and Transcendental Logic. Experience of Critics Logical Mind] Kyiv, Firma “Dovira” Publ., 1993. –
 Pp. 53–55. 9. Syrykh V. M. Logicheskie osnovaniya obshchey teorii prava. T. 1. Elementarnyy sostav [Logical Base of the General Theory of Law. V.1. Elementary Composition] Moscow, ZAO “Yustitsinform” Publ., 2004. –528 p. 10. Kravets’ V. Pravorozuminnya (kontseptual’ni pytannya metodolohiyi) Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya [Thinking (Conceptual Methodological Issues)] Kyiv, Kontsern “Vydavnychyy dim “In Yure” Publ., 2003. – Pp. 843–844. 11. Lazarev V. V. Poisk prava// Zhurnal rossiyskogo prava. [Searching the Law] – 2004. – Vol. 7. – Pp. 3–14. 12. Martishin O. V. Nuzhno li edinoe opredelenie prava? // Teoretiko-metodologicheskie problemy prava [Do We Need One Meaning of the Law?] Moscow, IKTs “Zertsalo-M” Publ, Vol. 2, 2007. – Pp. 187–212. 13. Fedorov V. P. Fylosofiya prava: kurs lektsiy [Philosophy of the Law]. – Saint Petersburg, HUAP Publ., 2006. – 264 p. 14. Karimov G.M. Shariat: Zakon zhizni musul’man. Otvety Shariata na problemy [Sharia: The Law of Muslim Life. The Answers to Contemporary Problems of Sharia] Saint Petersburg, DILYa Publ., 2007. – 512 p. 15. Moiseev S. V. Filosofiya prava: Kurs lektsiy. – 2-e izd., ispr. i dop [Philosophy of the Law] Novosibirsk: sib.univ. Publ.,2004. – 262 p. 16. Metodologicheskie problemy obshchestvnnnykh nauk: Sb. nauch.trudov [Methodological Problems of Social Sciences] Kyiv, Nauk.dumka Publ., 1985. – 271 p. 17. Dnistryans’kyy S.S. Do yurydychnoyi metodolohiyi [To the Legal Methodology] Derzhavnyy arkhiv Ternopil’s’koyi obl. – fond R3430. – Vol. 1. – Spr. 35. – 27 p. 18. Hordiyenko S. H. Molodomu naukovtsyu pro neobkhidne: Naukovo-praktychnyy posibnyk [What Young Scientist Really Need] Kyiv, KNT Publ., 2007. – 92 p. 19. Filosofiya: Navch. posibnyk / L. V. Huberns’kyy, I. F. Nadol’nyy, V. P. Andrushko ta in.; Za red. I. F. Nadol’noho [Philosophy]. Vol. 3, Kyiv, Vikar Publ., 2002. – 516 p. 20. Dzhegutanov B. K. Istoriya i filosofiya nauki: Uchebnoe posobie dlya aspirantov [History and Philosophy of Science: Textbook for Graduate Students] Saint Petersburg, 2006. – 368 p. 21. Karamysheva N. V. Lohika. Piznannya. Evrystyka: Posibnyk dlya studentiv ta aspirantiv [Logic. Knowledge. Heuristics: A Guide for Students] Lviv, Astrolyabiya Publ., 2002. – 352 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 199–204

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => O6sGlMsP_NE1-lTI3oChW9U9Tkj7Ficr_K1erJQD2aI [:db_insert_placeholder_1] => O6sGlMsP_NE1-lTI3oChW9U9Tkj7Ficr_K1erJQD2aI [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5653;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:17:46.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679797065 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).