Ukraine’s constitution as the source of administrative law

2017;
: pp. 316-324

V. Reshota «Ukraine’s constitution as the sourceof administrative law» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

The article investigates the Constitution of Ukraine in the system of sources of administrative law. It is proposed to combine all constitutional provisions into four blocks, in which all norms of administrative law are objectified. The features of application of the Constitution during solving of cases by courts are considered.

 

1. Reshota V. V. Konstytutsiya [Constitution]. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya, Vol. 8, pp. 299–302.
2. Luk’yanova E. A. Zakon kak istochnik sovetskogo gosudarstvennogo prava [Act as a source of Soviet state law], Moscow, Moscow university Publ., 1988. 152 p.
3. Onishchenko O. V. Konstytutsiya Ukrayiny yak osnovne dzherelo konstytutsiynoho prava Ukrayiny. Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.02 [Ukraine’s Constitution as main source of constitutional law of Ukraine]. Kyiv, 2005. 21 p.
4. Werner F. Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht [Administrative law as a concreted constitutional law]. Mensch und Verwaltung, Hamburg, 1963, pp. 83-100.
5. Bredemeier B. Kommunikative Verfahrenshandlungen im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht [Communicative proceedings in German and European administrative law]. Tübingen, Mohr Siebeck Publ., 2007. 677 p.
6. Mel’nyk R. S., Bevzenko V. M. Zahal’ne administratyvne pravo [General administartive law]. Kyiv, Vaite Publ., 2014. 376 p.
7. Konstytutsiya Ukrayiny [Ukraine’s Constitution]. Available at: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр/print1476888388690387.
8. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny Postanovy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 1 zhovtnya 1996 roku “Pro tlumachennya statti 98 Konstytutsiyi Ukrayiny” (sprava shchodo konstytutsiynosti tlumachennya Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny statti 98 Konstytutsiyi Ukrayiny) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutional proposal of the President of Ukraine regarding compliance with the Constitution of Ukraine of the Regulation of Verkhovna Rada of Ukraine of October 1, 1996, “On the interpretation of Article 98 of the Constitution of Ukraine” (case on the constitutionality of the interpretation of Verkhovna Rada of Ukraine Article 98 of the Constitution of Ukraine)] of 11.07.1997 No. 3-zp. Case No. 1/1909-97. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-97.
9. Konstantyy O. V. Dzherela administratyvnoho prava Ukrayiny [Sources of administrative law of Ukraine]. Kyiv, Ukrayins’ke ahentstvo informatsiyi ta druku “Rada” Publ., 2005. 120 p.
10. Shkolyk A. M. Porivnyal’ne administratyvne pravo [Comparative administrative law]. L’viv, ZUKTs Publ., 2007. 308 p.
11. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya terminiv “rayon” ta “rayon u misti”, yaki zastosovuyut’sya v punkti 29 chastyny pershoyi statti 85, chastyni p”yatiy statti 140 Konstytutsiyi Ukrayiny, i ponyattya “orhanizatsiya upravlinnya rayonamy v mistakh”, yake vzhyvayet’sya v chastyni p”yatiy statti 140 Konstytutsiyi Ukrayiny ta v chastyni pershiy statti 11 Zakonu Ukrayiny “Pro stolytsyu Ukrayiny – misto-heroy Kyyiv”, a takozh shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen’ punktu 13 chastyny pershoyi statti 92 Konstytutsiyi Ukrayiny, punktu 41 chastyny pershoyi statti 26 Zakonu Ukrayiny “Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini” stosovno povnovazhennya mis’kykh rad samostiyno vyrishuvaty pytannya utvorennya i likvidatsiyi rayoniv u misti (sprava pro administratyvno-terytorial’nyy ustriy) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutional petition of People’s Deputies of Ukraine concerning official interpretation of the terms “area” and “area in” used in paragraph 29 of Article 85, paragraph five of Article 140 of the Constitution of Ukraine, and the term “organization of administration of city districts “, which is used in the fifth paragraph of Article 140 of the Constitution of Ukraine and in Article 11 of the Law of Ukraine “ On the capital of Ukraine – hero city Kyiv” and the official interpretation of paragraph 13 of Article 92 of the Constitution of Ukraine, paragraph 41 of Article 26 of the Law of Ukraine “On local self-government in Ukraine” regarding the powers of local councils to decide questions of establishing and abolishing districts in (the case of administrative divisions)] of 13.07.2001 No.11-rp/2001. Case No. 1-39/2001. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01.
12. Postanova Okruzhnoho administratyvnoho sudu mista Kyyeva [Decision of the District Administrative Court of Kyiv] of June 23, 2010. Case No. 2a-1048/10/2670. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/10203942.
13. Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny [Decision of the Supreme Administrative Court of Ukraine] of July 06, 2016. Case No. 800/323/16. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58848291.
14. Postanova Bilotserkivs’koho mis’krayonnoho sudu Kyyivs’koyi oblasti [Decision of Belotserkovsky district court of Kyiv region] of June 04, 2015. Case No. 357/7248/15-p. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/53577063.