On the activities of non-governmental organizаtions in Ukraine

2017;
: 211 - 218

M. Tsvok «On the activities of non-governmentalorganizаtions in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes main goals of non-governmental organizations that perform their activities in Ukraine. Basic functions of non-governmental organizations, realization of which have some specific external forms, are highlighted. The goal, areas of activities and sources of funding of non-governmental organizations are defined. Drawbacks of non-governmental organization’s activities are noticed. The author of an article suggests his definition of the forms of non-governmental organization’s activities.

1. Slovnyk ukrayins'koyi movy. [Dictionary of the Ukrainian language]. Vol.II. H-Zh. Kyiv : Naukova dumka Publ., 1971. 550 p.
 
2. Zahnitko A. P. Slovnyk suchasnoyi linhvistyky: ponyattya i terminy: u 4 t. [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms: 4 vol.]. Vol. I. A. P. Zahnitko. Donets'k : DonNU Publ., 2012. 402 p.
 
3. Sotsiolohichna entsyklopediya [Sociological Encyclopedia]. Uklad. V. H. Horodyanenko. Kyiv : Akademvydav, 2008. 456 p.
 
4. Horemykina Yu. V. Problemy rozvytku ta reformuvannya sotsial'nykh posluh v Ukrayini [Problems of development and reform of social services in Ukraine]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. 2010. No 3. pp. 161-168.
https://doi.org/10.15407/dse2009.01.161
 
5. Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny: u 2 t. [Scientific and Practical Commentary of the Civil Code of Ukraine: 2 vol.]. 5-te vyd., pererob. i dopov. Za red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.),
 
N. S. Kuznyetsovoyi, V. V. Lutsya. Kyiv : Yurinkom Inter Publ., 2013. Vol. I. 832 p.
 
6. Naukovo-praktychnyy komentar Hospodars'koho kodeksu Ukrayiny [Scientific and practical commentary of the Commercial Code of Ukraine]. O. A. Belyanevych, O. M. Vinnyk, V. S. Shcherbyna [ta in.]; za zah. red. H. L. Znamens'koho, V. S. Shcherbyny. 3-tye vyd., pererobl. i dopov. Kyiv : Yurinkom Inter Publ., 2012. 776 p.
 
7. Pro hromads'ki ob"yednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 roku No 4572-VI [On Public Associations: Law of Ukraine dated March 22, 2012 No. 4572-VІ // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. No 1. St. 1.
 
8. Latsyba M. V. Yak rozumity novyy zakon "Pro hromads'ki ob"yednannya" [How to understand the new law "On Public Associations"]. M. V. Latsyba, A. O. Shymchuk. Kyiv: Ukr. nezalezhn. tsentr polit. doslidzh. Publ., 2013. Available at: http://www.ucipr.kiev.ua.
 
9. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk [Great encyclopedic legal dictionary]. Za zah. red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: Yurydychna dumka Publ., 2012. 1020 p.
 
10. Kravchuk V. M. Hromads'ki orhanizatsiyi i derzhava: vzayemovidnosyny v umovakh formuvannya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini (teoretyko-pravovi aspekty): monohrafiya. [Public organizations and the state: relations in the conditions of formation of civil society in Ukraine (theoretical and legal aspects): monograph]. Ternopil' : TzOV "Terno-hraf" Publ., 2011. 260 p.
 
11. Slovnyk ukrayins'koyi movy. Tom desyatyy. [Dictionary of the Ukrainian language. Tom is the tenth. T-F]. Kyiv: Naukova dumka Publ. 1979. 658 p.
 
12. Zahal'na teoriya derzhavy i prava: Pidruchnyk dlya studentiv yurydychnykh vyshchykh navchal'nykh zakladiv [General theory of state and law: Textbook for law students of higher educational institutions] M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny
 
M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo Publ., 2011. 584 p.
 
13. Administratyvna diyal'nist': Navchal'nyy posibnyk [Administrative activities: A manual]. Za zah. red. d. yu. n., dotsenta O. I. Ostapenka. L'viv : LIVS Publ., 2002. 252 p.
 
14. Hrytsay I. O. Administratyvno-pravove rehulyuvannya diyal'nosti neuryadovykh pravozakhysnykh orhanizatsiy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal regulation of non-governmental human rights organizations activity: author's abstract. Dis ... cand. lawyer sciences: 12.00.07]. Iryna Olehivna Hrytsay; Klasychnyy pryvatnyy universytet. Kyiv, 2012. 20 p.
 
15. Hromads'ki orhanizatsiyi ta orhany derzhavnoho upravlinnya: pytannya vzayemovidnosyn [Public Organizations and Public Administration: Relationship Issues]. Za zah. red. Nyzhnyk N. R. ta Oluyko V. M. Khmel'nyts'kyy : Vyd-vo KhUUP Publ. 236 p.
 
16. Pro blahodiynu diyal'nist' ta blahodiyni orhanizatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 05 lypnya 2012 r. No 5073-VI [On charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine dated July 5, 2012 No. 5073-VI]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. No 25. St. 252.
 
17. Stanovs'kyy K. Tretiy sektor v demokratychnomu suspil'stvi. [The third sector in a democratic society]. L'viv : Tovarystvo Leva Publ., 1999. 20 p.
 
18. Kharysh M. S. Pro pravovu obiznanist' hromadyan Ukrayiny shchodo sfery diyal'nosti instytutiv hromadyans'koho suspil'stva [On Legal Awareness of Citizens of Ukraine Regarding the Activity of Civil Society Institutions]. Mytna sprava. L'viv, 2014. No 1 (91), ch. 2. pp. 20-25.