Про діяльність недержавних громадських організацій в Україні

M. Tsvok «On the activities of non-governmentalorganizаtions in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано основні завдання, які ставлять перед собою недержавні громадські організації, здійснюючи діяльність в Україні. Виокремлено основні функції недержавних громадських організацій, реалізація яких має певні зовнішні форми. Визначено мету, сфери діяльності та джерела фінансування цих організацій. Звернено увагу на недоліки діяльності недержавних громадських організацій. Наведено авторське визначення форм діяльності недержавних громадських організацій.

1. Slovnyk ukrayins'koyi movy. [Dictionary of the Ukrainian language]. Vol.II. H-Zh. Kyiv : Naukova dumka Publ., 1971. 550 p.
 
2. Zahnitko A. P. Slovnyk suchasnoyi linhvistyky: ponyattya i terminy: u 4 t. [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms: 4 vol.]. Vol. I. A. P. Zahnitko. Donets'k : DonNU Publ., 2012. 402 p.
 
3. Sotsiolohichna entsyklopediya [Sociological Encyclopedia]. Uklad. V. H. Horodyanenko. Kyiv : Akademvydav, 2008. 456 p.
 
4. Horemykina Yu. V. Problemy rozvytku ta reformuvannya sotsial'nykh posluh v Ukrayini [Problems of development and reform of social services in Ukraine]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. 2010. No 3. pp. 161-168.
https://doi.org/10.15407/dse2009.01.161
 
5. Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny: u 2 t. [Scientific and Practical Commentary of the Civil Code of Ukraine: 2 vol.]. 5-te vyd., pererob. i dopov. Za red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.),
 
N. S. Kuznyetsovoyi, V. V. Lutsya. Kyiv : Yurinkom Inter Publ., 2013. Vol. I. 832 p.
 
6. Naukovo-praktychnyy komentar Hospodars'koho kodeksu Ukrayiny [Scientific and practical commentary of the Commercial Code of Ukraine]. O. A. Belyanevych, O. M. Vinnyk, V. S. Shcherbyna [ta in.]; za zah. red. H. L. Znamens'koho, V. S. Shcherbyny. 3-tye vyd., pererobl. i dopov. Kyiv : Yurinkom Inter Publ., 2012. 776 p.
 
7. Pro hromads'ki ob"yednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 roku No 4572-VI [On Public Associations: Law of Ukraine dated March 22, 2012 No. 4572-VІ // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. No 1. St. 1.
 
8. Latsyba M. V. Yak rozumity novyy zakon "Pro hromads'ki ob"yednannya" [How to understand the new law "On Public Associations"]. M. V. Latsyba, A. O. Shymchuk. Kyiv: Ukr. nezalezhn. tsentr polit. doslidzh. Publ., 2013. Available at: http://www.ucipr.kiev.ua.
 
9. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk [Great encyclopedic legal dictionary]. Za zah. red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: Yurydychna dumka Publ., 2012. 1020 p.
 
10. Kravchuk V. M. Hromads'ki orhanizatsiyi i derzhava: vzayemovidnosyny v umovakh formuvannya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini (teoretyko-pravovi aspekty): monohrafiya. [Public organizations and the state: relations in the conditions of formation of civil society in Ukraine (theoretical and legal aspects): monograph]. Ternopil' : TzOV "Terno-hraf" Publ., 2011. 260 p.
 
11. Slovnyk ukrayins'koyi movy. Tom desyatyy. [Dictionary of the Ukrainian language. Tom is the tenth. T-F]. Kyiv: Naukova dumka Publ. 1979. 658 p.
 
12. Zahal'na teoriya derzhavy i prava: Pidruchnyk dlya studentiv yurydychnykh vyshchykh navchal'nykh zakladiv [General theory of state and law: Textbook for law students of higher educational institutions] M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny
 
M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo Publ., 2011. 584 p.
 
13. Administratyvna diyal'nist': Navchal'nyy posibnyk [Administrative activities: A manual]. Za zah. red. d. yu. n., dotsenta O. I. Ostapenka. L'viv : LIVS Publ., 2002. 252 p.
 
14. Hrytsay I. O. Administratyvno-pravove rehulyuvannya diyal'nosti neuryadovykh pravozakhysnykh orhanizatsiy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal regulation of non-governmental human rights organizations activity: author's abstract. Dis ... cand. lawyer sciences: 12.00.07]. Iryna Olehivna Hrytsay; Klasychnyy pryvatnyy universytet. Kyiv, 2012. 20 p.
 
15. Hromads'ki orhanizatsiyi ta orhany derzhavnoho upravlinnya: pytannya vzayemovidnosyn [Public Organizations and Public Administration: Relationship Issues]. Za zah. red. Nyzhnyk N. R. ta Oluyko V. M. Khmel'nyts'kyy : Vyd-vo KhUUP Publ. 236 p.
 
16. Pro blahodiynu diyal'nist' ta blahodiyni orhanizatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 05 lypnya 2012 r. No 5073-VI [On charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine dated July 5, 2012 No. 5073-VI]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. No 25. St. 252.
 
17. Stanovs'kyy K. Tretiy sektor v demokratychnomu suspil'stvi. [The third sector in a democratic society]. L'viv : Tovarystvo Leva Publ., 1999. 20 p.
 
18. Kharysh M. S. Pro pravovu obiznanist' hromadyan Ukrayiny shchodo sfery diyal'nosti instytutiv hromadyans'koho suspil'stva [On Legal Awareness of Citizens of Ukraine Regarding the Activity of Civil Society Institutions]. Mytna sprava. L'viv, 2014. No 1 (91), ch. 2. pp. 20-25.