Concept and peculiarities of administrative-legal providing environmental safety in Ukraine

2017;
: 163 - 169

I. Lychenko «Concept and peculiarities of administrative-legalproviding environmental safety in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the definition of the notion and signs of administrative-legal provision of environmental safety in Ukraine. Special attention is devoted to the analysis of scientific approaches to the definition of the concept of administrative-legal provision. The article is devoted to the founding out the content and structure of the administrative-legal provision of ecological security in Ukraine, defines the system of administrative-legal guarantees and measures for maintaining the state of protection of vital interests of a person, society, state, which guarantees the right of every person to a healthy and safe environment. 

1. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava: Akademicheskiy kurs: v 2-kh t. – T. 2. Teoriya prava [The general theory of state and law: Academic course: in 2 vol.], Moskva, 1998. 518 p. (In Russian). 
2. Kostyuchenko O. Ye. Vyznachennya ponyattya “pravove zabezpechennya” [Definition of the concept of “legal provision”], Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2015, vol. 1 (68). pp. 11–16. 
3. Opaleva A. A. Konstitutsionnoe pravo neprikosnovennosti lichnosti i ego obespechenie v deyatel’nosti organov vnutrennikh del. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [The constitutional right of inviolability of the person and its maintenance in activity of law-enforcement bodies]. Moskva, 1986. 19 p. (In Russian). 4. Lipkan  V. A. Teoriya upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav [Theory of management in the internal affairs bodies], Kyiv, 2007. 884 p. 
5. Shkrebets’ Ye. F. Advokatura Ukrayiny: administratyvno-pravove zabezpechennya diyal’nosti nasuchasnomu etapi. dis. kand. yurid. nauk [Advocacy of Ukraine: administrative and legal support of activity at the present stage]. Kharkiv, 2016. 220 p. 
6. Klymenko O. V. Administratyvno-pravove zabezpechennya derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodaryuvannya: dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal provision of state regulatory policy in the field of management]. Kyiv, 2015. 227 p. 
7. Druchek O. M. Ponyattya administratyvno-pravovoho zabezpechennya prav, svobod ta interesiv dytyny orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny [The concept of administrative and legal provision of rights, freedoms and interests of the child by the internal affairs bodies of Ukraine], Forum prava. 2013, vol. 2, pp. 123–128. Avalable at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. (accessed 26.08.2017). 
8. Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Kyiv; Irpin’, 2003. 1440 p. 
9. Barsukov K. V. Administratyvno-pravove zabezpechennya prokhodzhennya sluzhby pratsivnykamy orhaniv vnutrishnikh sprav u skladi mizhnarodnykh myrotvorchykh pidrozdiliv. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal support for the service of officers of the internal affairs bodies within the international peace keeping units]. Kyiv, 2010. 20 p. 
10. Ihonin R. V. Ponyattya administratyvno-pravovoho zabezpechennya funktsionuvannya systemy sudiv zahal’noyi yurysdyktsiyi [The concept of administrative and legal support for the functioning of the system of courts of general jurisdiction], Advokat. 2011, vol. 1 (124), pp. 36–40. 
11. Stepanenko K. V. Administratyvno-pravove zabezpechennya prav i svobod hromadyan Ukrayiny zakordonom. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal support of the rights and freedoms of Ukrainian citizens abroad]. Donets’k, 2009. 19 p. 
12. Iyerusalimova I. O. Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennya prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna. Dis. kand. yurid. nauk [The mechanism of administrative and legal provision of human and civil rights and freedoms]. Kyiv, 2006. 205 p. 
13. Korzh-Ikayeva T. H. Administratyvno-pravove zabezpechennya prav i svobod nepovnolitnikh. Dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal provision of minors’ rights and freedoms]. Kyiv, 2008. 219 p. 
14. Rymarchuk H. S. Administratyvno-pravove zabezpechennya prava intelektual’noyi vlasnosti. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal provision of intellectual property rights]. L’viv, 2013. 18 p. 
15. Pro Osnovni napryamy derzhavnoyi polityky Ukrayiny u haluzi okhorony dovkillya, vykorystannya pryrodnykh resursiv ta zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 05.03.1998. [On the main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety], Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1998, vol. 38, p. 248.