Conflication of dismissal in criminal proceedings

2017;
: 249 - 254

M. Huzela, A. Palyukh «Conflication of dismissalin criminal proceedings» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the study of the essence and content of the concept of notification of suspicion in criminal proceedings. The author considers the notice of suspicion as an institution of criminal procedural law, criminal procedural act, act of legal application; criminal procedural document; criminal procedural decision. The following signs of suspicion are defined: it is of a state power nature; addressed to a specific subject; reasonableness, legitimacy, motivation of the decision; is issued in accordance with the established criminal procedural form.

1. Tatarov O. Problemy povidomlennia pro pidozru ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of notification of suspicion and ways of their solution]. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2014. No 4. pp. 179–186. Available at : http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/ pdf/4-2015/tatarov.pdf. 
2. Karpov N. S. Naslidky nezakonnoho povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [The consequences of illegal reporting of suspicion in criminal proceedings]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Kherson, 2014. Vol. 5. T. 3. pp. 132–136. 
3. Faraon O. V. Protsesualna forma pysmovoho povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [Procedural form of written notification of suspicion in a criminal proceeding]. Naukovyi visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 1. T. 8. pp. 204–207. 
4. Kaplina O. V. Pidozra u kryminalnomu provadzhenni: poniattia, oznaky, sutnist [Suspicion in criminal proceedings: concept, attributes, essence]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2013. No 1. pp. 238–242. Available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_43.pdf. 
5. Hryniuk V. O. Okremi pytannia vdoskonalennia protsesualnoho poriadku povidomlennia pro pidozru [Separate issues for improving the procedural reporting of suspicion]. Suchasni problemy kryminalistyky : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora V. P. Kolmakova (m. Odesa, 27–28 veresnia 2013 r.) / uporiad. V. V. Tishchenko, O. P. Vashchuk. Odesa : Yurydychna literatura Publ., 2013. pp. 93–96. 
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedural Code of Ukraine: scientific and practical commentary]. za zah. red. prof. V. H. Honcharenka, V. T. Nora, M. Ye. Shumyla. Kyiv : Yustinian Publ., 2012. 1224 p. 
7. Ivasiuk I. H. Instytut “Povidomlennia pro pidozru” novoho kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy [Institute "Suspicion" of the new criminal procedural legislation of Ukraine]. Mytna sprava. 2013. No 4 (88). Vol. 2. Kn. 2. pp. 74–79. 
8. Ivashchenko O. V. Informuvannia uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : 12.00.09 [Informing participants in criminal proceedings: author’s abstract. dis. for obtaining sciences. Candidate Degree Lawyer Sciences: 12.00.09]. Odesa, 2013. 20 p. 
9. Kryminalnyi protses : pidruchnyk [Criminal process: textbook]. Yu. M. Hroshevyi, V. Ya. Tatsii, A. R. Tumaniants ta in. ; za red. V. Ya. Tatsiia, Yu. M. Hroshevoho, O. V. Kaplinoi, O. H. Shylo. Kharkiv : Pravo Publ., 2013. 824 p. 
10. Loboiko L. M. Kryminalnyi protses : pidruchnyk [Criminal process: textbook]. Kyiv : Istyna Publ, 2014. 432 p. 
11. Hryniuk V. Okremi pytannia povidomlennia osoby pro pidozru yak pochatok realizatsii funktsii obvynuvachennia [Separate issues of suspicion notice as the beginning of the function of the prosecution]. Pravo Ukrainy. 2013. No 11. pp. 120–126. 
12. Lukashkina T. V. Dokazyvanie kak etap pravoprimenitel’nogo protsessa [Proving as a stage of law enforcement process]. Aktual’ni problemy dokazuvannya u kryminal’nomu provadzhenni : materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi Internet-konferentsiyi (m. Odesa, 27 lystopada 2013 r.) / vidpov. za vypusk Yu. P. Alenin. – Odesa : Yurydychna literatura, 2013. pp. 30–36.
13. Khytra A. Ya. Vyznachennia poniattia povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [Definition of notion of notification of suspicion in a criminal proceeding]. Teoriia ta praktyka pravookhoronnoi diialnosti: Mizhnarodna nauk.-prak. konferentsiia (11 lystopada 2016 roku) / upor. Yu. S. Nazar. Lviv: LvDUVS Publ., 2016. pp. 348–351.