Поняття повідомлення про підозру в кримінальному провадженні

M. Huzela, A. Palyukh «Conflication of dismissalin criminal proceedings» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено проблему сутності поняття повідомлення про підозру в кримінальному провадженні. Автори розглядають повідомлення про підозру як інститут кримінального процесуального права, кримінальну процесуальну дію, акт правового застосування; кримінальний процесуальний документ; кримінальне процесуальне рішення. Визна¬чено такі ознаки повідомлення про підозру: державно-владний характер; адресовано конкретному суб’єкту; обґрунтованість, законність, вмотивованість рішення; оформля-ється відповідно до встановленої кримінальної процесуальної форми.

1. Tatarov O. Problemy povidomlennia pro pidozru ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of notification of suspicion and ways of their solution]. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2014. No 4. pp. 179–186. Available at : http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/ pdf/4-2015/tatarov.pdf. 
2. Karpov N. S. Naslidky nezakonnoho povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [The consequences of illegal reporting of suspicion in criminal proceedings]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Kherson, 2014. Vol. 5. T. 3. pp. 132–136. 
3. Faraon O. V. Protsesualna forma pysmovoho povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [Procedural form of written notification of suspicion in a criminal proceeding]. Naukovyi visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 1. T. 8. pp. 204–207. 
4. Kaplina O. V. Pidozra u kryminalnomu provadzhenni: poniattia, oznaky, sutnist [Suspicion in criminal proceedings: concept, attributes, essence]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2013. No 1. pp. 238–242. Available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_43.pdf. 
5. Hryniuk V. O. Okremi pytannia vdoskonalennia protsesualnoho poriadku povidomlennia pro pidozru [Separate issues for improving the procedural reporting of suspicion]. Suchasni problemy kryminalistyky : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora V. P. Kolmakova (m. Odesa, 27–28 veresnia 2013 r.) / uporiad. V. V. Tishchenko, O. P. Vashchuk. Odesa : Yurydychna literatura Publ., 2013. pp. 93–96. 
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedural Code of Ukraine: scientific and practical commentary]. za zah. red. prof. V. H. Honcharenka, V. T. Nora, M. Ye. Shumyla. Kyiv : Yustinian Publ., 2012. 1224 p. 
7. Ivasiuk I. H. Instytut “Povidomlennia pro pidozru” novoho kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy [Institute "Suspicion" of the new criminal procedural legislation of Ukraine]. Mytna sprava. 2013. No 4 (88). Vol. 2. Kn. 2. pp. 74–79. 
8. Ivashchenko O. V. Informuvannia uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : 12.00.09 [Informing participants in criminal proceedings: author’s abstract. dis. for obtaining sciences. Candidate Degree Lawyer Sciences: 12.00.09]. Odesa, 2013. 20 p. 
9. Kryminalnyi protses : pidruchnyk [Criminal process: textbook]. Yu. M. Hroshevyi, V. Ya. Tatsii, A. R. Tumaniants ta in. ; za red. V. Ya. Tatsiia, Yu. M. Hroshevoho, O. V. Kaplinoi, O. H. Shylo. Kharkiv : Pravo Publ., 2013. 824 p. 
10. Loboiko L. M. Kryminalnyi protses : pidruchnyk [Criminal process: textbook]. Kyiv : Istyna Publ, 2014. 432 p. 
11. Hryniuk V. Okremi pytannia povidomlennia osoby pro pidozru yak pochatok realizatsii funktsii obvynuvachennia [Separate issues of suspicion notice as the beginning of the function of the prosecution]. Pravo Ukrainy. 2013. No 11. pp. 120–126. 
12. Lukashkina T. V. Dokazyvanie kak etap pravoprimenitel’nogo protsessa [Proving as a stage of law enforcement process]. Aktual’ni problemy dokazuvannya u kryminal’nomu provadzhenni : materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi Internet-konferentsiyi (m. Odesa, 27 lystopada 2013 r.) / vidpov. za vypusk Yu. P. Alenin. – Odesa : Yurydychna literatura, 2013. pp. 30–36.
13. Khytra A. Ya. Vyznachennia poniattia povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni [Definition of notion of notification of suspicion in a criminal proceeding]. Teoriia ta praktyka pravookhoronnoi diialnosti: Mizhnarodna nauk.-prak. konferentsiia (11 lystopada 2016 roku) / upor. Yu. S. Nazar. Lviv: LvDUVS Publ., 2016. pp. 348–351.