Essence and system of punishment in kievan rus on the ruska pravda

2017;
: 10 - 17

I. Panonko, V. Koval «Essence and system of punishmentin Kievan Ruson the Ruska Pravda» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
lawyer

The article analyzes the essence and purpose of punishment in the Ruska Pravda. The legal nature of the blood feud and the conditions for its use in Kievan Rus have been determined. Characteristics of the flow and looting as a form of punishment are characterized. Particular attention is paid to the investigation of property punishments in the Ruska Pravda.

1. Yeryehyan A. R. Ponyattya zlochynu ta pokarannya v dzherelakh prava Kyyivs’koyi Rusi (ХІ–ХІІ st.): zahal’noteoretychnyy aspekt: dys. ... kand. yuryd. nauk, spets.: 12.00.01 [The concept of crime and punishment in the sources of the law of Kievan Rus (XI–XII centuries): the general theoretical aspect]. Kiev, Vidkrytyy mizhn. un-t rozvytku lyudyny “Ukrayina” Publ, 2014, 21 p. 
2. Boyko I. Y. Kryminal’ni pokarannya v Ukrayini (IX–XX st.): navch. posib. [Criminal penalties in Ukraine (IX–XX centuries)], Lviv, LNU imeni Ivana Franka Publ, 2013, 408 p. 
3. Kul’chyts’kyy V. S., Tyshchyk B. Y. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny: pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. [History of the state and the law of Ukraine], Kiev, Vydavnychyy Dim “In Yure” Publ, 2008, 624 p. 
4. Loba V. E., Malahov S. N. Ugolovnoe pravo Drevnej Rusi XI–XII vv. (po dannym Russkoj Pravdy): monografija [Criminal law of Ancient Russia XI–XII centuries (According to the Russian Pravda)], Armavir, RIO AGPA Publ, 2011, 176 p. 
5. Zaruba V. M. Derzhava i pravo Kyyivs’koyi ta Halyts’ko-Volyns’koyi Rusi (kinets’ VIII st. – pochatok XIV st.): navchal’nyy posibnyk [State and Law of Kyiv and Galician-Volyn Rus (the end of the VIII century – the beginning of the XIV century)], Kiev, Istyna Publ, 2007, 128 p. 
6. Ivanov V. M. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny : pidruchnyk [History of the state and the law of Ukraine], Kiev, KUP NANU Publ, 2013, 892 p. 
7. Klymenko S. V. Vydy zlochyniv, systema pokaran’ i sudochynstvo za “Rus’koyu pravdoyu” [Types of crimes, system of punishment and legal proceedings for “Russian truth”]. Pivdennoukrayins’kyy pravnychyy chasopys – South Ukrainian legal journal, 2012, Vol. 3, pp. 214–217. 
8. Krysyuk Yu. Deyaki aspekty zlochynu y pokarannya doby Kyyivs’koyi Rusi [Some aspects of crime and punishment of the era of Kievan Rus]. Istoryko-pravovyy chasopys: historical and legal journal, 2012, Vol. 2, pp. 34–37. 
9. Terlyuk I. Ya. Ohlyad istoriyi kryminal’noho prava Ukrayiny: navchal’nyy posibnyk [An overview of the history of criminal law in Ukraine], Lviv, Liha-Pres Publ, 2007, 92 p. 
10. Jushkov S. V. Obshhestvenno-politicheskij stroj i pravo Kievskogo gosudarstva [Social-political system and the right of the Kiev state], Moscow, Jurid. lit Publ, 1949, 544 p. 
11. Tyshchyk B. Y. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny : akad. kurs : pidruchnyk [History of the state and the law of Ukraine], Kiev, In Yure Publ, 2015, 808 p. 
12. Kravchenko Ya. P. Evolyutsiya pravovykh zasobiv protydiyi pravoporushuvanosti nepovnolitnikh na terenakh Ukrayiny (X – pochatok XX stolittya): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01 [Evolution of legal means of combating juvenile delinquency in Ukraine (X – the beginning of XX century)]. Odessa, 2016, 204 p. 13. Rudyy N. Ya. Instytut opiky i pikluvannya v Ukrayini: istoryko-pravove doslidzhennya: monohrafiya [Institute of Care and Care in Ukraine: historical and legal research], Lviv, LDUVS Publ, 2012, 216 p. 
14. Kolos M. I. Kryminal’ne pravo v Ukrayini (X – pochatok XXI stolittya) : monohrafiya : [u 2 t.] [Criminal Law in Ukraine (X – the beginning of the XXI century)]. Kiev, Ostroh, 2011, T. 1: Osvita, nauka, zakonodavstvo, 128 p. 
15. Shynkar’ov Yu. V. Pokarannya yak osnovnyy zakhid kryminal’no-pravovoho kharakteru za Rus’koyu pravdoyu [Punishment as the main measure of criminal law in Russky Truth]. Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. – Collection of scientific works of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, 2011, Vol. 16, pp. 119–124. 
16. Nikolayenko T. B. Kryminal’na vidpovidal’nist’ knyazhoyi druzhyny za Rus’koyu Pravdoyu: zlochyny ta pokarannya [Criminal responsibility of the prince’s wife in the Russky Truth: crimes and punishment]. Universytets’ki naukovi zapysky – University scientific notes, 2015, Vol. 1, pp. 172–180. 
17. Khrolenok O. Yu. Stanovlennya okremykh zasad systematyzatsiyi pokaran’ za Rus’koyu pravdoyu [Formation of separate principles for the systematization of punishments in n Law]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University, 2015, Vol. 14 (2), pp. 100–102.