Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect

2017;
: 26 - 31

I. Terlyuk «Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

We examine the legislative aspect of legal regulation of citizenship in the Ukrainian national state formations of 1917–1921. There is an idea that Ukrainian state formations generally paid insufficient attention to the problems of legal regulation of citizenship Institute and the underestimation of the factor of nationality in the context of the interests of the ethnic Ukrainian to some extent contributed to the loss of the Ukrainian national state of their own.

1.  Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins’koyi natsiyi 19–20 cent. [Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation of the 19th and 20th centuries]. Kyiv, Geneza Publ., 2000, 360 p. 
2. Natsional’ni protsesy v Ukrayini: istoriya i suchasnist’. Dokumenty i materialy [National processes in Ukraine: history and modern times. Documents and materials. Directory. In 2 hours]. V. F. Panibud’lasky, organized by: I. O. Kresina, O. V. Kresin, V. P. Lyakhots’kyy. Kiev, high school Publ, 1997, 1 ed., 583 p. 
3. Terlyuk I. Ya. Natsional’ne ukrayins’ke derzhavotvorennya 1917–1921 : istoryko-pravovyy narys [National Ukrainian statehood 1917–1921: historical and legal essay]. L’viv. Soroka Taras Publ.,  2007, 260 p.
4. Shandala O. Zakon pro hromadyanstvo Ukrayins’koyi Derzhavy: zmist ta otsinka [Law on Citizenship of the Ukrainian State: content and evaluation]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini: materialy ХXІ zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (4–5 Februar 2016 year). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2016, 1 ed., 113–117 p. 
5. Shandala O. Pravove rehulyuvannya hromadyanstva v Ukrayins’kiy Narodniy respublitsi periodu Dyrektoriyi [Legal regulation of citizenship in the Ukrainian People’s Republic during the period of the Directory]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini : materialy ХXІІI zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (7–8 Februar 2017 y.). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2017, 1 ed., 119–121 p. 
6. Ukrayins’ka Derzhava (April – December 1918 year). Dokumenty i materialy [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and materials. 2 tons]. Kyiv, Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny Publ., 2015, 2 ed., 412 p.