Cтановлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект

I. Terlyuk «Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено законодавчий аспект правового регулювання громадянства в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. Встановлено, що проблемі законодавчого регулювання інституту громадянства українські державні формації загалом приділяли недостатньо уваги, а недооцінка самого фактора громадянства в контексті забезпечення інтересів власне етнічних українців певною мірою призвела до того, що українці втратили власну національну державність. 

1.  Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins’koyi natsiyi 19–20 cent. [Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation of the 19th and 20th centuries]. Kyiv, Geneza Publ., 2000, 360 p. 
2. Natsional’ni protsesy v Ukrayini: istoriya i suchasnist’. Dokumenty i materialy [National processes in Ukraine: history and modern times. Documents and materials. Directory. In 2 hours]. V. F. Panibud’lasky, organized by: I. O. Kresina, O. V. Kresin, V. P. Lyakhots’kyy. Kiev, high school Publ, 1997, 1 ed., 583 p. 
3. Terlyuk I. Ya. Natsional’ne ukrayins’ke derzhavotvorennya 1917–1921 : istoryko-pravovyy narys [National Ukrainian statehood 1917–1921: historical and legal essay]. L’viv. Soroka Taras Publ.,  2007, 260 p.
4. Shandala O. Zakon pro hromadyanstvo Ukrayins’koyi Derzhavy: zmist ta otsinka [Law on Citizenship of the Ukrainian State: content and evaluation]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini: materialy ХXІ zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (4–5 Februar 2016 year). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2016, 1 ed., 113–117 p. 
5. Shandala O. Pravove rehulyuvannya hromadyanstva v Ukrayins’kiy Narodniy respublitsi periodu Dyrektoriyi [Legal regulation of citizenship in the Ukrainian People’s Republic during the period of the Directory]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini : materialy ХXІІI zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (7–8 Februar 2017 y.). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2017, 1 ed., 119–121 p. 
6. Ukrayins’ka Derzhava (April – December 1918 year). Dokumenty i materialy [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and materials. 2 tons]. Kyiv, Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny Publ., 2015, 2 ed., 412 p.