Legal problems of institutional development of civil society in economic sector

2017;
: 320 - 328

S. Ishchuk «Legal problems of institutional developmentof civil society in economic sector»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
National University “Ostroh Academy” Department Theory and History of State and Law

The legal principles of the state financial support of civil society institutions in Ukraine are analyzed. The direct financial support of civil society institutions is to provide targeted state funding based on the results of open competitions in support of projects or infrastructure of non-profit organizations. Indirect financial support for civil society institutions is realized through the establishment of privileges for such entities in order to save their financial resources and their further use for statutory purposes and identify other tax incentives for the functioning of civil society institutions.

1. Serednii klas: hromadska aktyvnist, hotovnist do asotsiatsii ta prosuvannia demokratychnykh standartiv [The middle class: public activity, readiness for association and promotion of democratic standards]. Natsionalna bezpeka i oborona. 2014. No 1-2. pp. 55-76.
 
2. Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstvana 2016-2020 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.02.2016 roku № 68/2016 [The National Strategy for Civil Society Development for 2016-2020: Presidential Decree Ukraine from 02.26.2016, the number 68/2016]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. No 18. St. 716.
 
3. Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 roku № 4572-VI [About public associations: Law of Ukraine] // Ofitsiinyi visnykUkrainy. 2012. No 30. St. 1097.
 
4. Pro molodizhni ta dytiachi hromadski orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 1.12.1998 roku № 281-KhIV [On youth and children's social organizations: Law of Ukraine dated 1.12.1998, No. 281-ХІV]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. No 51. St. 2.
 
5. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23.04.1991 roku № 987-KhII [On Freedom of Conscience and Religious Organizations: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. No 25. St. 283.
 
6. Pro profesiynykh tvorchykh pratsivnykiv ta tvorchi spilky: Zakon Ukrayiny vid 7.10.1997 roku No 554/97-VR [About professional creative workers and creative unions: Law of Ukraine dated 7.10.1997 № 554/97-ВР]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1997. No 45. St. 427.
 
7. Pro orhany samoorhanizatsiyi naselennya: Zakon Ukrayiny vid 11.07.2001 roku No 2625-III [On the bodies of self-organization of the population: Law of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. No 32. St. 1449.
 
8. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya konkursu z vyznachennya prohram (proektiv, zakhodiv), rozroblenykh hromads'kymy orhanizatsiyamy ta tvorchymy spilkamy, dlya vykonannya yakykh nadayet'sya finansova pidtrymka: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12.10.2011 roku No 1049 [On Approval of the Procedure for conducting a competition for the definition of programs (projects, events) developed by public organizations and creative unions for which financial support is provided: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 10.12.2011. No. 1049]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011. No 79. St. 2917.
https://doi.org/10.1055/s-0030-1261140
 
9. Pro stan rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: analitychna dopovid [On the state of development of civil society in Ukraine: an analytical report] / A. V. Yermolaiev, D. M. Pohorielov, O. A. Korniievskyi [tain.]. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 2012. 48 p.
 
10. Pravovi umovy rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Shcho potribno zrobyty? [The legal conditions for the development of civil society in Ukraine. What to do?] / M. V. Latsyba, A. O. Krasnosilska [tain.]; Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen. Kyiv : Ahentstvo "Ukraina" Publ, 2011. 132 p.
 
11. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 roku [The Tax Code of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. No 92. St. 3248.