The problems of legal regulation of commercial (brand) name in the legislation of Ukraine

2017;
: 193 - 198

Y. Popovych, V. Martyn «The problems of legal regulation of commercial(brand) name in the legislation of Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Ivan Franko National University of Lviv
2
Ivan Franko National University of Lviv Department of Intellectual Property Information and Corporate Law

The article deals with the main problems of the institute of commercial (brand) name legal regulation in Ukraine. The contradictions between the Civil Code and Economic Code of Ukraine concerning the subjects of commercial (brand) name are analyzed. The ways of improving the corresponding legal provisions and elimination of contradictions between them are proposed. The expediency of creating a uniform register of commercial (brand) names is proved. The definition of commercial (brand) name that illustrates all the necessary peculiarities of the aforementioned conceptis developed. The necessity of the special law that would regulate the institution of commercial (brand) name in Ukraine adoption is proved.

1. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 2003. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1480518860789001. 
2. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
3. Ishchuk S. I. Pravo intelektual’noyi vlasnosti na komertsiyne (firmove) naymenuvannya: dys. kand. yur. nauk : 12.00.03 [Intellectual property commercial (brand) name: dis. cand. jur. sciences: 12.00.03]. Ishchuk Serhiy Ivanovych. L’viv, 2009. P. 86 
4. Voronyak A. S. Zakhyst porushenoho prava na komertsiyne (firmove) naymenuvannya yurydychnoyi osoby [Protection of rights for commercial (brand) name of the legal entity]. Ofitsiynyy veb-portal “Sudova vlada Ukrayiny”. 2015. Rezhym dostupu: http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/220284/. 
5. Povidomlennya pro pro oprylyudnennya proektu Zakonu Ukrayiny “Pro okhoronu prav na torhovel’ni marky, heohrafichni zaznachennya ta komertsiyni naymenuvannya” [Notice of publication of the draft Law of Ukraine “On Protection of trademarks, geographical indications and trade names”]. 2004. Rezhym dostupu: http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/57.htm. 
6.Slovnyk-dovidnyk [Glossary Directory]. za zah. red. 
O. D. Svyatots’koho. Kyiv: Vydavnychyy dim Kyiv Publ., 2000. P. 152  
7. Kryvosheyina I. V. Firmove naymenuvannya : rehulyuvannya ta pravova pryroda za zakonodavstvom Ukrayiny : dys. …kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.03 [Brand Name: regulatory and legal nature under the law of Ukraine: dis. ... cand. legal. sciences specials. 12.00.03]. Kyiv, 2007. pp. 26–27. 
8. Kalyatyn V. O. Yntellektual’naya sobstvennost’ (Ysklyuchytel’nыe prava). [Intellektual’naya sobstvennost’ (Isklyuchitel’nye prava)]. Moscow: Norma Publ., 2000. P. 331.