Оn the justification of the positions of the subject of the right to constitutional petition as to the compliance of the constitution of Ukraine (constitutionality) of article 7 “language of education” of the law of ukraine “on education” since september

2017;
: 15 - 23
1
Department of Civil Law and Process
2
L’viv State University of Internal Affairs
3
Chief of the Communal higher educational establishment “Berdychiv Medical College” CHEE “BMC”

The Constitutional Court of Ukraine received the constitutional petition of forty eight people’s deputies of Ukraine on the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the law of Ukraine “On Education” since September 5, 2017, № 2145 –
VIII. The article analyzes the validity of the positions of the subject of the right to constitutional petition on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of Article 7 “Language of Education” of the law of Ukraine “On Education.

1. Konstytutsiyne podannya 48 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny   (konstytutsiynosti)   Zakonu   Ukrayiny    “Pro    osvitu” vid 5 veresnya 2017 roku No. 2145 – VIII [The constitutional petition of 48 National Deputies of Ukraine on conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine “On Education” on September 09, 2017 No.  2145-VIII].  Available  at:  http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_4072.pdf  (accessed  10.10.2017).
2. Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 05 veresnya 2017 № 2145-VIII [On Education: the Law of Ukraine on September  09,  2017].  Available  at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  (accessed  17.10.2017).
3. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 roku [The Constitution of Ukraine on June 28, 1996],№ 254k/96-VR// Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1996. – No. 30. – p. 141. 
4. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynymy podannyamy 51 narodnoho deputata Ukrayiny pro ofitsiyne tlumachennya polozhen' statti 10 Konstytutsiyi Ukrayiny shchodo zastosuvannya derzhavnoyi movy orhanamy derzhavnoyi vlady, orhanamy mistsevoho samovryaduvannya ta vykorystannya yiyi u navchal'nomu protsesi v navchal'nykh zakladakh Ukrayiny (sprava pro zastosuvannya ukrayins'koyi movy) : Rishennya Konstytutsiynoho sudu vid 14 hrudnya 1999 roku # 10-rp/99 [The decisions of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the use of the Ukrainian language]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu   Ukrayiny   –   Journal   of   the   Constitutional   Court   of   Ukraine,   2000.   Vol.   1,   pp.   5–13.
5. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 52 narodnykh deputativ Ukrayiny ta za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky Krym shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 15 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny, statti 7 Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny (sprava pro movu sudochynstva): Rishennya Konstytutsiynoho Sudu vid 22 kvitnya 2008 roku № 8-rp/2008. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny –  Journal  of  the  Constitutional  Court  of  Ukraine.  –  2008.  Vol.  4. pp. 10–17. 
6. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 52 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro zahal'noosvitniy navchal'nyy zaklad”  (cprava  No.  1-11/2010):  Rishennya  Konstytutsiynoho  Sudu  Ukrayiny  vid  2  lyutoho  2010  roku № 4-rp/2010 [The decisions of the Constitutional Court of Ukraine in the case on conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Amendments to the Provision on a General Educational Institution"]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/v004p710-10 (accessed 01.11.2017). 
7. Yevropeys'ka khartiya rehional'nykh mov abo mov menshyn Strasburh, 5 lystopada 1992 roku. [The European Charter for Regional or Minority Languages]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua (accessed 16.11.2017). 
8. Pro zasady zapobihannya ta protydiyi dyskryminatsiyi v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 6 veresnya 2012 roku No. 5207-VI. [On the principles of prevention and combating discrimination in Ukraine]: Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207- 17?find=1&text=%EF%F0%E8%E2%B3%EB (accessed 11.11.2017). 
9. Tse nashkodyt' Ukrayini (Ukrajnának ez fájni fog). Ofitsiyna zayava MZS Uhorshchyny. [This will be painful for Ukraine. Official statement by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs]. Available at: http://www.kormany.hu/en/ministry-of- foreign-affairs-and-trade/news/this-will-be-painful-for-ukraine (accessed 09.10.2017). 
10. Pro natsional'ni menshyny v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 25 chervnya 1992 roku № 2494-XII. [On National Minorities in Ukraine: Law of Ukraine of 25.06.1992] Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 (accessed 16.11.2017). 
11. Ramkova konventsiya pro zakhyst natsional'nykh menshyn vid 1 lyutoho 1995 roku. [Framework Convention for the Protection of National Minorities of 1 February 1995.]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_055 (accessed 06.11.2017). 
12. Lopushyns'kyy I. Problema korinnykh narodiv v Ukrayini: derzhavna polityka shchodo zakonodavchoho vrehulyuvannya pytannya. [Problem of indigenous peoples in Ukraine: state policy on legislative regulation of the issue] Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/2/04.pdf (accessed 07.10.2017). 
13. Pro Zayavu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny shchodo harantiyi prav kryms'kotatars'koho narodu u skladi Ukrayins'koyi Derzhavy: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 20.03.2014 № 1140-VII [On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Guarantee of the Rights of the Crimean Tatar People in the Ukrainian State: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated March 20, 2014 No 1140-VII]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1140-18 (accessed 07.10.2017). 
14. Pro obgruntovanist' pozytsiy sub"yekta prava na konstytutsiyne podannya shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 7 “Mova osvity” Zakonu Ukrayiny “Pro osvitu” vid 5 veresnya 2017 roku No. 2145

R. Demkiv, V. Markovskyi, V. Shevczenko «On the justification of the positions of the subject of the right to constitutional petition as to the compliance of the constitution of Ukraine (constitutionality) of article 7 "language of education" of the law of Ukraine "on education" since september 5, 2017.» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/justification-positions-subject-right

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => pGmKrJp7qN25dvxXYg6ArHEGJDNmqCQW7ikMpRVZTnU [:db_insert_placeholder_1] => pGmKrJp7qN25dvxXYg6ArHEGJDNmqCQW7ikMpRVZTnU [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13279;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:32:30.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679801550 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).